•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Zakładzie Inżynierii Multimediów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego ;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Multimediów;
  5. znajomość modelowania w sieciach neuronowych zastosowań multimedialnych, w szczególności aplikacji w zakresie: o rozpoznawania i indeksowania obrazu i dźwięku, o modelowania 2D/3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna (HCI), o kompresji i bezpieczeństwa modeli i danych;
  6. umiejętność projektowania i programowania zaawansowanych aplikacji głębokich sieci neuronowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi w Pythonie;
  7. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 8 czerwca 2022 do dnia 8 lipca 2022 w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, pok. 422.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 lipca 2022
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, tel. +48 22 234 77 42.
Konkurs [pdf] 196,50 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.06.2022 11:01

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.06.2022 11:01