•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (pracownika w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, t.j.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika, telekomunikacja i/lub pokrewnym;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie odpowiadającej aktualnym dyscyplinom Informatyka techniczna i telekomunikacja lub Automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 • bardzo dobra znajomość języka  angielskiego (B2);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem, dyplomem lub publikacjami naukowymi;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów;
 • znajomość problematyki: analogowych oraz cyfrowych układów i systemów elektronicznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, oprogramowania elektronicznych systemów wbudowanych, obsługi przyrządów pomiarowych w. cz., dogłębną znajomość problematyki systemów radarowych (w szerokim zakresie i potwierdzoną publikacjami naukowymi);
 • znajomość zagadnień związanych z analizą układów elektronicznych, teorią próbkowania, przetwornikami A/C oraz C/A, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, budową systemów radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych;
 • umiejętność programowania w językach C/C++, zaawansowana znajomość środowiska MATLAB, znajomość środowiska LabView/gnuRadio, umiejętność zarządzania projektami (potwierdzona certyfikatem);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w stawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 t.j.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscypliny naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 05.11.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel.: (+48 22) 234-77-44, z dopiskiem: ,,Adiunkt (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów”.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów tel.: (+48 22) 234-7476, e-mail: M.Nalecz@elka.pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 156,18 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 05.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2021 15:18

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2021 15:18