•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologia;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry;
 • wiedza dotycząca badań na komórkach takich jak: cytotoksyczność, genotoksyczność, apoptoza, cykl komórkowy;
 • znajomość mikroskopii fluorescencyjnej, zaawansowanego obrazowania z użyciem mikroskopii konfokalnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii UV-VIS, metod fluorescencyjnych – spektrofluorymetrii;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz doświadczenie w realizacji zadań badawczych w ramach projektów finansowanych przez ośrodki krajowe (np. NCN i/lub NCBiR) oraz międzynarodowe
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i opiece nad studentami realizującymi prace dyplomowe z zakresu biotechnologii;
 • przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Katedrze. 

Ponadto na korzyść kandydata będą przemawiały: udokumentowane doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym oraz odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej; 
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 30.03.2021 do dnia 29.04.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 16, tel.: (+48 22) 234-5427, e-mail: zbigniew.brzozka@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 07.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 125,94 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 26.03.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.03.2021 09:20

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.03.2021 09:20