•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczego) w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • udokumentowany dorobek naukowy w literaturze o zasięgu międzynarodowym;
 • doświadczenie w opracowywaniu publikacji naukowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych.

Ponadto na korzyść kandydata będą przemawiały: udokumentowane doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym oraz odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym. 

Dodatkowo na korzyść kandydata przemawiać będzie udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie, realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi i/lub wdrożeniowymi, wymierne efekty i wydajność pracy naukowej, odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym. Ponadto dodatkowym atutem będzie wykazanie się udokumentowaną wiedzą z zakresu hodowli mikrobiologicznych i/lub komórkowych, podstawowych i zaawansowanych badań biologicznych (np. cytotoksyczności, genotoksyczność), metod bezznacznikowych (np. SEM, DLS, AFM, SPR) oraz znacznikowych (np. MST, Western blot, ELISA, immunofluorescencja), analiza próbek z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego i spektrofluorymetru. 

Kryteria dodatkowe:

 • Udokumentowana działalność naukowa w zakresie biotechnologii lub biologii molekularnej;
 • Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez polskie agencje wspierające badania naukowe i wdrożeniowe (NCN, NCBiR) lub międzynarodowe;
 • Bardzo dobra wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu różnych technik wykorzystywanych w badaniach biologicznych, zwłaszcza w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej
 • Znajomość technik analitycznych: FPLC lub HPLC 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 15.02.2021 r. do dnia 17.03.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Marcin Olszewski - kierownik projektu pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" TECHMATSTRATEG-III/0042/2019 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00-664 Warszawa, pok. 202, tel.: (+48 22) 234-75-70, e-mail: marcin.olszewski@pw.edu.pl 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 85,09 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 11.02.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.02.2021 11:24

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.02.2021 11:24