•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w Zakładzie Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego - język wykładowy;
  4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  5. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  6. bardzo dobra znajomość zagadnień automatyzacji systemów mechanicznych;
  7. znajomość zagadnień naukowych związanych z pojazdami mechanicznymi;
  8. umiejętność organizacji pracy naukowej w zespole;
  9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 22.09.2022 r. do dnia 22.10.2022 r. w sekretariacie Instytutu Inżynierii Mechanicznej 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 238 tel. 24 367-21-69, e-mail: iim.wbmp@pw.edu.pl
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24.10.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej.
Konkurs [pdf] 292,41 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2022 10:50

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2022 10:50