•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zespole Matematyki i Fizyki na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  4. wykłady prowadzone w języku polskim;
  5. znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego, projektowaniem i budową układów doświadczalnych, numeryczną analizą danych eksperymentalnych;
  6. znajomość języka programowania python;
  7. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora PW Filia w Płocku;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 20.07.2022 r. do dnia 19.08.2022 r. w Sekretariacie Zespołu Matematyki i Fizyki, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 218, tel. (24) 367 21 62.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Zespołu Matematyki i Fizyki.
Konkurs [pdf] 293,27 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 20.07.2022 10:00

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 20.07.2022 10:00