•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w Dziale Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. stopień doktora (preferowane dyscypliny: nauki informatyczne, chemiczne, biologiczne lub fizyczne, w zakresie bioinformatyki, biologii, genomiki obliczeniowej, mikrobiologii lub biologii molekularnej);
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową bioinformatyka potwierdzony dorobkiem publikacyjnym, uczestnictwem w projektach;
  4. wiedza i doświadczenie z zakresu genomiki obliczeniowej i metod uczenia maszynowego;
  5. znajomość języków programistycznych (R/Python);
  6. doświadczenie w analizie danych z doświadczeń genomiki strukturalnej będzie dodatkowym atutem;
  7. umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych “in-silico” (doświadczenie w statystycznej analizie danych);
  8. umiejętność prezentacji wyników badań, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji;
  9. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą naukową oraz składanie wniosków o przyznanie grantów naukowych, także z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   4. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia 25.05.2023 r. ogłoszenia konkursu do dnia 24.06.2023 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15.07.2023 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera katarzyna.potera@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 195,61 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 25.05.2023 08:54

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.05.2023 08:58