•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Dziale Diagnostyki Medycznej w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Działu;
  5. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z zakresu: biotechnologii, nauk chemicznych i inżynierii biomedycznej;
  6. doświadczenie w projektowaniu i opracowaniu metod bioanalitycznych, biosensorów i/lub biotestów;
  7. wiedza w zakresie analiz immunochemicznych i immobilizacji bioreceptorów;
  8. umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych;
  9. motywacja do pracy eksperymentalnej i zdolności inżynierskie;
  10. wartościowy dorobek publikacyjny i doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
  11. doświadczenie w zakresie syntezy i pracy z nanomateriałami, a także projektowania i konstrukcji mikroukładów przepływowych będzie dodatkowym atutem.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 16.05.2023 do 15.06.2023 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 30.06.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl.
Konkurs [pdf] 175,00 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 16.05.2023 10:58

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 16.05.2023 10:58