•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczego) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, fizyczne lub biologiczne, w zakresie biotechnologii lub biologii molekularnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z zakresu genomiki trójwymiarowej, jednowymiarowej, inżynieria/biotechnologia genomowa (NGS);
 • umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z polskimi instytucjami finansującymi;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metod z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, genomiki, inżynierii genomowej potwierdzone współautorskimi publikacjami z listy JCR;
 • Doświadczenie z zakresu wykorzystania wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania DNA
 • znajomość metod inżynierii genetycznej, umiejętność prowadzenia hodowli ssących linii komórkowych i bakteryjnych oraz nadekspresji i oczyszczania białek;
 • umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych (doświadczenie z testami biologicznymi w warunkach in vitro z udziałem linii komórkowych);
 • wartościowy dorobek publikacyjny. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz.1668 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 01.04.2021 do dnia 01.05.2021 w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: k.potera@cezamat.eu

Bliższych informacji udziela Katarzyna Potera, email: k.potera@cezamat.eu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25.05.2021 roku

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 103,27 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 30.03.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 01.04.2021 10:12

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 01.04.2021 12:56