•  

BIP PW / Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych współpracą w ramach wspierania użytkowników Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

I. Cele partnerstwa:

 1. Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami funkcjonowania Inkubatora, tj. budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości w tym akademickiej w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego.
 2. W szczególności celem partnerstwa jest udział w działaniach stanowiących zaplecze merytoryczne dla osób i podmiotów korzystających z programów wsparcia realizowanych przez Inkubator.
 3. Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej intensywnie realizuje działania statutowe tj. wspierające innowacyjną przedsiębiorczość na poziomie preinkubacji oraz inkubacji. W roku 2020 w ramach działań preinkubacyjnych realizowane będą m.in. kursy preinkubacji kierowane do studentów Politechniki Warszawskiej jak i szerszego grona odbiorców. Dodatkowo 12 firm technologicznych (startup) są beneficjentami programu inkubacji.
 4. Do zadań Partnera należeć będzie, co najmniej:

1)      udział przedstawiciela Partnera w wydarzeniach typu „expert day” w ramach działań preinkubacyjnych realizowanych przez Inkubator,

2)      udział przedstawiciela Partnera w wydarzeniach typu „demo day” organizowanych przez Inkubator,

3)      prowadzenie dla lokatorów Inkubatora Innowacyjności PW konsultacji eksperckich z zakresu i dziedzin będących specjalizacjami Partnera.

      5. Zaangażowanie godzinowe w realizacji konsultacji będzie ustalane każdorazowo z poszczególnymi Partnerami jednak przewiduje się, że nie powinno ono być mniejsze niż 10h w ciągu roku.

      6. Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

II. Wymagania wobec Partnera:

 1. Partner zadeklaruje udział w działaniach Inkubatora wskazanych w pkt. I. 4.

     2. Partner powinien:

1)      dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do udziału w działaniach Inkubatora wskazanych w pkt. I. 4.

2)      posiadać doświadczenie w działaniach wspierających osób zakładających własną działalność gospodarczą lub firm na początkowej fazie rozwoju.

III. Sposób przygotowania oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 1. Oferentem może być osoba fizyczna jak i osoba prawna.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 5. Oferta powinna być sporządzona w pliku tekstowym, stanowiącym Załącznik nr 1
  do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 6. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Politechnika Warszawska nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać́:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Oferenta z celami partnerstwa.
 2. Informację na temat wkładu oferenta w realizację partnerstwa (przedstawiciele do udziału w działaniach Inkubatora wskazanych w pkt. I. 4.).
 3. Opis doświadczeń́ oferenta lub jego zespołu w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

V.     Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia Partnera do projektu stanowiącą Załącznik nr 1 do ogłoszenia należy przedłożyć́:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 2. Umocowanie osób reprezentujących oferenta.

VI. Kryteria oceny:

 1. Zgodność działania oferenta z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład oferenta w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie oferenta lub jego zespołu w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze.

VII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Politechnika Warszawska ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.

     2. W przypadku gdy oferta zawierać będzie braki formalne Politechnika Warszawska przewiduje możliwość uzupełnienia tych braków:

1)      wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zostanie wysłane do Oferenta na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail,

2)      usunięcie braków musi nastąpić w terminie 3 dni (data wpływu dokumentów do Ogłaszającego) liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania,

3)      nieusunięcie braków formalnych zgodnie z otrzymanym wezwaniem skutkować będzie odrzuceniem oferty.

    3. Politechnika Warszawska dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

    4. Ocena będzie dokonywana na bieżąco.

VIII. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: inkubator.cziitt@pw.edu.pl z tematem wiadomości „Wybór Partnera Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej”.
 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie V ogłoszenia.
 3. Ostatnim dniem składania ofert jest 31 lipca 2020 r.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

IX. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

Informację o wybranych partnerach Politechnika Warszawska poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: inkubator.cziitt@pw.edu.pl.
 2. Efektem podejmowanej współpracy nie będą działania związane z obsługą prawną Politechniki Warszawskiej.
 3. Ogłaszający nabór przewiduje zawarcie więcej niż jedno porozumienie partnerskie.
 4. Porozumienia partnerskie zawierane będą na okres do końca 2020 roku.
2020_ININ_partnerzy_wzor-porozumienia [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 56,80 kB
2020_ININ_partnerzy_zgloszenie [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 31,10 kB

Wytworzył(a): Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

w dniu: 22.04.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.04.2020 13:53

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.04.2020 16:15