•  

BIP PW / Ogłoszenia

Kanclerz Politechniki Warszawskiej zaprasza do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy kompleksu basenu z zapleczem usytuowanego w Warszawie przy ulicy Akademickiej 5

Przedmiotem dzierżawy będzie część budynku położonego na działce ewidencyjnej nr 65/1 z obrębu 2-02-05, w Dzielnicy Ochota przy ulicy Akademickiej 5, w piwnicy budynku Ds. „Akademik” tj. basen z zapleczem o powierzchni 840 m2 (dalej: Powierzchnia Dzierżawy) Dla wskazanej nieruchomości prowadzona jest na księga wieczysta KW WA1M/00286433/6.

Podmioty zainteresowane złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji (dalej: Potencjalni Dzierżawcy) w terminie ustalonym indywidualnie z zarządcą obiektu pod tel. 22 234 4401; 22 234 4416 czynnym od pon. do piąt., w godz. 8-16, mogą dokonać oględzin Przedmiotu Dzierżawy.

Przedmiotem negocjacji z Potencjalnymi Dzierżawcami będą postanowienia umowy dzierżawy, czas trwania dzierżawy – do 6 lat, nakłady na dzierżawioną powierzchnię, w szczególności stawka czynszu dzierżawy za m2 jednak nie mniejsza niż. 32,71 zł/m2 zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26.06.2023 r.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji musi zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zgłaszającego albo nazwę firmy, adres siedziby, NIP;
 2. dane osób uprawnionych do prowadzenia negocjacji;
 3. proponowaną stawkę czynszu za wynajem jednego m² oraz przewidywany okres dzierżawy;
 4. opis planowanej działalności gospodarczej w przedmiocie dzierżawy wraz z podaniem przewidywanych kosztów  utrzymania basenu, ponoszonych przez dzierżawcę;
 5. pozostałe istotne informacje, które zdaniem Potencjalnego Dzierżawcy, PW może uznać za istotne podczas oceny odpowiedzi;
 6. oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że zgłaszający nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
 7. oświadczenie zgłaszającego o niezaleganiu płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające ten fakt, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
 8. w przypadku gdy zgłaszający nie jest płatnikiem składek – stosowne oświadczenie;
 9. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – kopię dokumentów: KRS, NIP, REGON, odpis z CiDG;
 10. w przypadku zgłaszania odpowiedzi przez pełnomocnika – załączenie pełnomocnictwa podpisanego przez upoważnione osoby.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji  należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres ulicy Noakowskiego 18/20 pok. 106, I p. kl. A, 00-661 Warszawa, do dnia 25.09.2023 r., do godz. 15:00, z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy basenu”.

Kanclerz PW zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Dzierżawców, którzy złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Kanclerz PW dokona oceny złożonych odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców. Potencjalni Dzierżawcy  (jeden lub kilku), których odpowiedzi zostaną przez PW uznane za najbardziej korzystne zostaną poinformowani o dopuszczeniu do prowadzenia negocjacji, których celem będzie uzgodnienie wszystkich istotnych warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników negocjacji.

PW zastrzega sobie w szczególności prawo do:

 1. odrzucenia niekompletnej lub niespełniającej wymogów formalnych odpowiedzi Potencjalnego Dzierżawcy,
 2. przedłużenia terminu składania odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców, terminu poinformowania o rozpatrzeniu tych odpowiedzi, terminu, w którym można zapoznać
 3. się z dokumentami, dotyczącymi przedmiotu dzierżawy  oraz dokonać wizji lokalnej,
 4. wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Dzierżawców, z którymi podejmie negocjacje,
 5. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,
 6. innej zmiany lub uzupełnienia warunków postępowania.

PW nie ponosi i nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Potencjalnych Dzierżawców w związku ze złożeniem odpowiedzi Potencjalnych Dzierżawców, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy dzierżawy.

Ogłoszenie [pdf] 775,30 kB

Wytworzył(a): Kanclerz PW

w dniu: 08.09.2023

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 08.09.2023 14:39

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 08.09.2023 14:39