•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Wydział EiTI poszukuje partnera do realizacji projektu dydaktycznego

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych poszukuje partnera – zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. – spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dydaktycznego w ramach działania 9.4 ”Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zakłada realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu elektroniki, informatyki i technik kształcenia na odległość wraz ze szkoleniami wspomagającymi warsztat dydaktyczny. Partner będzie odpowiedzialny za realizację szkoleń miękkich, logistykę szkoleń, promocję, monitoring i ewaluację projektu.
Wymagania dotyczące celów partnerstwa:

  • doświadczenie w realizacji szkoleń miękkich wspomagających warsztat dydaktyczny;
  • udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy z uczelnią techniczną w zakresie realizacji projektu dofinansowanego w ramach PO KL;
  • min. 5 lat doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych z EFS, w tym min. 10 zrealizowanych i rozliczonych projektów dofinansowanych z EFS, min. 5 projektów o wartości powyżej 1,5 mln zł, min. 2 projekty w ramach działań wdrażanych przez MJWPU.

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą na adres:
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
pok. 115
z dopiskiem „PARTNERSTWO”
w terminie do 18.04.2011 r. Decyduje data wpływu dokumentu.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wytworzył(a): WEiTI

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 29.03.2011 08:13

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 26.09.2014 12:12