•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/2014

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu  1/POKL/4.1.1/2014. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” i ma na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 28a, ust. 4, Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z póź. zm. - poszukuje partnera spoza jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności stowarzyszeń przedsiębiorców branży budowlanej) do realizacji projektu w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/2014.

Projekt zakłada realizację co najmniej 1 z poniższych działań:

 1. współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania,
 2. dostosowanie programów na istniejących kierunków studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy  z pracodawcami

Celem projektu jest rozwój oferty dydaktycznej Uczelni w zakresie budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Cele projektu zostaną doprecyzowane na etapie ostatecznego opracowania wniosku o dofinansowanie. Obowiązkiem partnera w ramach projektu jest przede wszystkim wsparcie eksperckie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

I. Wymagania wobec partnera:

 • dysponowanie zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu;
 • przedstawiciel sektora budowlanego spoza sektora finansów publicznych, premiowane będą podmioty zrzeszające i reprezentujące dużą menedżerów i inżynierów (osoby fizyczne) branży budowlanej;
 • doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji programów nauczania;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;
 • doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł publicznych;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania publikacji międzynarodowych, w tym tworzonych w konsorcjach międzynarodowych;
 • doświadczenie akredytacji i certyfikacji programów nauczania;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej przy organizacji konferencji i seminariów.

II. Propozycja współpracy powinna zawierać:

 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w punkcie I;
 • propozycję zakresu udziału Partnera w projekcie.

Istotnymi kryteriami dalszych negocjacji będą:

 • zgodność działania partnera z celem partnerstwa,
 • spełnianie wymagań określonych wobec partnera,
 • zakres oferowanej współpracy przy przygotowaniu projektu,
 • zakres oferowanej współpracy przy realizacji projektu.

Ocena ofert realizowana będzie na podstawie wyników oceny karty oceny merytorycznej dostępnej na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem.

Ofertę współpracy prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia znajdującym się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej nie później niż do dnia 14 lipca 2014 r. (21 dni od daty publikacji) do godziny 15.30- decyduje data doręczenia/wpływu do Politechniki Warszawskiej:

 • osobiście w sekretariacie: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Gmach Inżynierii Lądowej, 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok 116. lub,
 • drogą pocztową na adres: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Gmach Inżynierii Lądowej, 00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16, w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu dokumentu.

Wytworzył(a): WIL

w dniu: 23.06.2014

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 23.06.2014 14:48

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 23.06.2014 14:48