•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności”

Politechnika Warszawska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.)(dalej: „ustawa o zasadach realizacji programów”), ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” przewidzianego do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz innych regulacji  na poziomie regionalnym, krajowym i UE (zwanego dalej: „Projekt”).

I. Cel projektu. Cel partnerstwa

Cel projektu. Koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie we współpracy z partnerem zewnętrznym (spoza sektora finansów publicznych), budowy infrastruktury laboratoriów stanowiązych zaplecze intelektualne i infrastrukturalne do prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych (m.in.: z zakresu nanoelektroniki, optoelektroniki, biotechnologii, mikro-opto-elektro-mechanicznych systemów, modelowania inżynierskiego, itd.), kreowania innowacyjnych technologii oraz usług efektywnej komercjalizacji - transferu wiedzy i technologii, co pozwoli na rozwój innowacyjnych prac B+R, innowacyjnej przedsiębiorczości, a więc budowy kultury innowacyjności na poziomie uczelni, regionu i kraju. Realizacja przedsięwzięcia stanowi element tworzonego przez Politechnikę Warszawską kompleksowego (pierwszego w regionie i kraju) systemu innowacyjności naukowo-instytucjonalnego łączącego mechanizmy wsparcia nowoczesnej nauki, procesów akceleracji, pozwalającego uczelni oraz uczestnikom systemu (m.in.: naukowcom, studentom, firmom, instytucjom naukowym, itd.) na rozwój poprzez innowacje, kooperację współpracy środowiska naukowego wiodącej uczelni technicznej w kraju oraz największego środowiska biznesowego w Polsce na rzecz wzrostu konkurencyjności w kraju i regionie, ale również na arenie międzynarodowej.
Przewidywane priorytetowe prace badawcze w dziedzinach zaawansowanych materiałów, technologii i modelowania oraz projektowania dotyczyć będą badań w następujących dziedzinach:

 • nowoczesnych materiałów na potrzeby nanoelektroniki i optoelektroniki,
 • materiałów kompozytowych i amorficzno-nanokrystalicznych,
 • materiałów wielofunkcyjnych w tym do aplikacji w technice cieplnej,
 • materiałów magnetycznych,
 • materiałów na potrzeby biotechnologii (biotechnics),
 • wytwarzania nanomateriałów o pożądanym składzie, morfologii i właściwościach,
 • wytwarzania nowych nanomaterialów niekonwencjonalnymi metodami,
 • submikrometrowych technologii krzemowych i niekrzemowych,
 • zaawansowanych nanotechnologii CMOS i wykraczających poza CMOS,
 • technologii mikro-opto-elektro-mechanicznych systemów (MEMS oraz MOEMS),
 • technologii nowych materiałów do zastosowań fotowoltaicznych,
 • technologii materiałów do zastosowań w technice terahercowej,
 • technologii wytwarzania nanometrowych periodycznych struktur mikrooptycznych,
 • biotechnologii organicznych,
 • integracji materiałów, technologii i systemów,
 • modelowania matematyczno-inżynierskiego/modelowania cyfrowego w tym pomiarów i obróbki numerycznej,
 • obliczeń i modelowania oraz symulacji procesów,
 • projektowania produktowego „design product” wraz z e-prototypowaniem/platformą wspólnego projektowania z zastosowaniem metodyki design thinking,
 • analizy optycznej światła (badania spektograficzne, chematograficzne/chromatografowania, światła dziennego).

W dziedzinach projektowania, modelowania, symulacji i optymalizacji oraz diagnostyki i charakteryzacji dostępne będzie możliwie najszersze spektrum badań obejmujące zarówno badania składu i powierzchni nowoczesnych nanomateriałów jak również badania parametrów elektrycznych, optycznych i magnetycznych oraz badania wytrzymałościowe, mechaniczne i dynamiczne nanostruktur i inne.
Przewidywana maksymalna wartość inwestycji wynosi 120 mln zł brutto. Pozostałe warunki związane z potencjalnym dofinansowaniem uzyskanym na realizację projektu w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, zostaną określone przez właściwe organy administracji samorządowej do końca 2015 r.
Cel partnerstwa. Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów - poszukuje Partnera spoza jednostek sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji oraz zachowania trwałości Projektu. pn. „Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności”.

II. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa:
W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:

 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Projektu,
 2. Opracowanie koncepcji architektonicznej Projektu,
 3. Finansowanie wkładu w Projekt,
 4. Opracowanie studium wykonalności Projektu,
 5. Opracowanie wszelkich innych analiz, ekspertyz, opinii, wniosków i innych dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu,
 6. Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem, w tym przygotowanie, druk i wydawanie materiałów promocyjnych,
 7. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego,
 8. Zarządzanie Projektem,
 9. Zrealizowanie innych czynności związanych z pozyskaniem dofinansowania projektu ze źródeł bezzwrotnych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, a także zapewnieniem ewentualnego finansowania ze środków zwrotnych lub innych źródeł, oraz prawidłowym rozliczeniem i utrzymaniem okresu trwałości Projektu.

III. Forma prawna Partnera:
O zawarcie przedmiotowej umowy mogą ubiegać się Kandydaci na Partnera - podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w tym osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, konsorcja ww. podmiotów. 

IV. Wymagania wobec Partnera:
O udział w postępowaniu może ubiegać się Kandydat na Partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich 3 lat od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia, a jeśli okres działalności Kandydata jest krótszy z  tego okresu, w tym udokumentowane kompetencje i potencjał techniczno - organizacyjny, w zakresie następujących obszarów:

1.1 Realizował lub realizuje co najmniej trzy prace analityczno - badawcze dotyczące organizacji i funkcjonowania ośrodków innowacji, obejmujących rozpoznanie rynku lokalnego (woj. mazowieckie) lub krajowego (Polska) lub zagranicznego, (co najmniej rynek europejski),
1.2 Prowadził lub prowadzi współpracę1, z co najmniej dwoma zagranicznymi ośrodkami o charakterze, innowacyjnym2 z krajów Unii Europejskiej lub  Stanów Zjednoczonych Ameryki,
1.3 Brał udział w charakterze beneficjenta w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w szczególności Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
1.4 Przygotował i zarządzał projektem dewelopersko - inwestycyjnym o wartości nakładów wynoszącym co najmniej 50 mln zł.

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem finansowo – organizacyjno - osobowym zdolnym do przygotowania i zarządzania projektem dewelopersko - inwestycyjnym o wartości nakładów wynoszącym co najmniej 50 mln zł.

3. Kandydaci na Partnera wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy z Politechniką Warszawską na wspólną realizację przedmiotowego Projektu ramach konsorcjum, muszą wykazać, iż spełniają łącznie wyżej wymienione warunki. Kandydaci na Partnera występujący, jako konsorcjum winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu.

V. Wymogi formalne zgłoszenia:
Zgłoszenie Kandydata na Partnera powinno zawierać:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w punkcie IV, w szczególności:
a) opis dotychczasowej działalności Kandydata na Partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia obejmujący wykaz realizowanych  zamówień/prac/projektów określonych w pkt IV.1. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu, rodzaju i produktów, wartości, itd.,
b) opis potencjału finansowo – organizacyjno – osobowego określonego w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia,
c) dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na Partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
d) oświadczenie o zgodności działania Kandydata na Partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

2. Opis koncepcji udziału Partnera w Projekcie, w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.

3. Deklarowane przez Kandydata na Partnera zasoby finansowe na realizację Projektu.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Kandydata na Partnera lub ustanowionego pełnomocnika w przypadku konsorcjum.

5. Składane wraz ze zgłoszeniem kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Kandydata na Partnera lub ustanowionego pełnomocnika w przypadku konsorcjum.

1 Warunkiem uznania współpracy jest konieczność posiadania i przedstawienia listów intencyjnych lub porozumień lub umów określających zasady i charakter kooperacji.
2 Jako ośrodki o charakterze innowacyjnym należy rozumieć: Jednostki Naukowe, Parki: Technologiczne, Naukowe, Przemysłowe, Instytucje Otoczenia Biznesu, Klastry, itp.  w przypadku konsorcjum.

VI. Kryteria wyboru Partnera:Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie na zasadach wskazanych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów.

Kryteriami wyboru Partnera będą:
a) zgodność działania Kandydata na Partnera z celem partnerstwa,
b) deklarowany wkład Kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa,
c) doświadczenie Kandydata na Partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Szczegółowy opis kryteriów wyboru Partnera zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kandydata na Partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów. Wobec powyższego, Kandydat na Partnera zobligowany jest do wskazania osoby do kontaktu w jego imieniu w sprawie oferty.

VII.  Termin, sposób i miejsce składania zgłoszeń:
Ofertę współpracy zgodnie z wymaganymi dokumentami, należy składać w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, znajdującym się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej zgodnie z informacjami/wymaganiami znajdującymi się w pkt IV i V niniejszego ogłoszenia, nie później niż do dnia
14 maja 2015 roku (21 dni od daty publikacji) do godziny 10:00
Decydująca będzie data doręczenia/wpływu do Politechniki Warszawskiej:

 • osobiście w siedzibie Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki; ul. Polna 50, pok. 301 (III piętro),  
 • drogą pocztową na adres: Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej budynek Oficyny Wydawniczej, 00-644 Warszawa, ul. Polna 50, pok. 301 (III piętro).

VIII. Dodatkowe uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany ogłoszenia o naborze Partnera,
b) Podpisania umowy partnerskiej z Kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
c) Przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Kandydatami na Partnera,
d) Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. W przypadku unieważnienia naboru Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub Kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.  

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V niniejszego ogłoszenia:
a) zgłoszenia spełniające wymagania formalne będą podlegać ocenie merytorycznej,
b) wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zostanie wysłane do Kandydata na Partnera na wskazany adres e-mail,
c) usunięcie braków musi nastąpić w terminie 3 dni liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania,
d) odrzucenie zgłoszenia Kandydata na Partnera powodowane jest nieusunięciem braków formalnych zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

6. Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kandydata na Partnera zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem.  

8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role Partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru Partnerem, Politechnika Warszawska dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.  

10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

12. Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-16:00 na adres e-mail: m.postawka@ca.pw.edu.pl  

Załączniki:

Formularz aplikacyjny [msword] 58,50 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 22.04.2015 14:53

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 22.04.2015 15:00