•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 33 ust. 1 uRPS.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 33 ust. 1 uRPS.

I. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Zajęcia szkoleniowe kształcące kompetencje, potwierdzone certyfikatem nabycia wiedzy i umiejętności,
 2. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach analizy przygotowanych przez partnerów case-studies oraz grupowych i indywidualnych prezentacji.
 3. Uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia, tj. wizyty studyjne u pracodawców pogłębiające więdzę praktyczną o rynku pracy, zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami, które całościowo służą lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 II. Cele partnerstwa

Udział partnerów w projekcie będzie polegał na przeprowadzeniu certyfikowanych zajęć szkoleniowych dla uczestników projektu podnoszących kompetencje zawodowe w obszarze wybranym przez partnera z poniższej listy:

a)  Zdobywanie i zarządzanie pozyskanymi informacjami, techniki komunikacji w zespole;
b)  Techniki wystąpień́ publicznych i komunikowania rezultatów pracy;
c)  Działalność proinwestycyjna i innowacyjność;
d)  Praktyczne wykorzystanie kompetencji w realizacji zadań biznesowych.

III. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa,
 2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji przez partnera projektu,
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań w projekcie,
 5. Przedstawienie sposobu osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu,
 6. Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (znajomość problematyki i działalności związanej z monitoringiem i ewaluacją projektów) z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji oferenta.

IV. Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia partnera do projektu stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia należy przedłożyć:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera,
 2. Umocowanie osób go reprezentujących partnera,
 3. Sprawozdanie finansowe z a ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat).

V. Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność́ działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski),
 4. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania projektu.

 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz załącznikami należy przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Politechnika Warszawska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

(z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach konkursu 1/PRK/POWER?3.1/2015) do dnia 13 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

dr Robert Zajdler

tel. 533-44-55-84

@mail: r.zadler@ans.pw.edu.pl

Karta zgłoszeniowa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 503,12 kB

Wytworzył(a): WAiNS

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 19.06.2015 14:07

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 19.06.2015 14:08