•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

I. Cel projektu

Planowany projekt, wpisujący się w realizację tzw. III misji uczelni, obejmować będzie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

II. Cele partnerstwa

Realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się działania w zakresie misji społecznej PW mającej na celu zachętę młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do studiowania nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki partnerstwu powinien być osiągnięty efekt wzmocnienia skuteczności działania PW oraz uzyskania wartości dodanej niemożliwej do osiągniecia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec Politechniki Warszawskiej.

Do zadań partnera należeć będzie co najmniej:

 • angażowanie młodzieży szkolnej w spójne tematycznie działania naukowe i/lub
 • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.

Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

III. Wymagania wobec partnera:

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia.

 • obszarem działalności partnera winny być m.in. działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej;
 • dysponowanie zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu zgodnie z przedstawioną koncepcją działań, jakie Partner będzie realizował w ramach projektu;
 • doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy, mających na celu rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego;
 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze, w szczególności współfinansowanych ze źródeł publicznych.

IV. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku tekstowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać́:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa,
 2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań́ przewidzianych do realizacji przez partnera projektu,
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań́ w projekcie, wraz z deklaracją, że Partner posiada łączny obrót za ostatni rok kalendarzowy równy lub wyższy od kosztów przewidywanych przez Oferenta na realizację wskazanych w ofercie zadań,
 5. Przedstawienie sposobu osiągniecia rezultatów projektu oraz wskaźników , określonych w punkcie X. ppkt 1) i 2) Regulaminu konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 6. Opis doświadczeń́ w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań́, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji oferenta.

VI. Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia partnera do projektu stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia należy przedłożyć́:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera,
 2. Umocowanie osób reprezentujących partnera,
 3. Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Politechniką Warszawską.

VII. Kryteria oceny:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. Koncepcja realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla partnera projektu, wraz z proponowanym zakresem współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w tym ewentualne propozycje zadań partnera wykraczające poza wskazane w ogłoszeniu,
 4. Sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski, z uwzględnieniem różnych źródłach finansowania).

VIII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.
 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

IX. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 15.30
2. Oferty należy składać kurierem lub pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

(z dopiskiem „Wybór Partnera do projektu w ramach konkursu 4/SK2.0/POWER/3.1/2016”)

(decyduje data wpływu dokumentu do jednostki).

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie V niniejszego Zapytania.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

Informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera Politechnika Warszawska poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

XI. Informacje dodatkowe:

Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: ewazyga@ch.pw.edu.pl

Karta zgłoszeniowa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 505,08 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 09.08.2016 14:42

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 09.08.2016 14:42