•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

I. Numer naboru

POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17

II. Tytuł projektu

Kompetentny absolwent

III. Planowany okres realizacji

1.02.2018 – 1.02.2020

IV. Cel projektu

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców.

V. Cele partnerstwa

Wspólne opracowanie koncepcji wniosku, przygotowanie wniosku i aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule partnerskiej - w ramach którego przewiduje się realizację nie mniej niż 3 elementów, wyłącznie ze wskazanych poniżej:

-        certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

-        dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

-        dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

-        wizyty studyjne u pracodawców,

-        uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy, zmierzające do wspierania i stymulowania rozwoju kadr dla sektora usług dla biznesu (BPO, SSS, IT) oraz tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Planuje się również realizację programów stażowych oraz dopuszcza się realizację innych działań zaproponowanych przez potencjalnego partnera – określanych jako obligatoryjne lub fakultatywne – zgodnie z wymaganiami konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17.

VI. Wymagania wobec partnera (oferenta)

 • Działalność oferenta musi być zgodna z celami partnerstwa i projektu.
 • Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie. Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu.
 • Oferent musi posiadać przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami projektu, rozumiane jako: - co najmniej dwa należycie zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub usługi edukacyjne (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci, budżet projektu lub wartość usługi wynosił (-a) co najmniej 500 000,00 zł a projekt/usługa obejmował(-a) realizację co najmniej jednego z następujących zadań: a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje; b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami; c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych; d) wizyty studyjne u pracodawców;

VII. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 • Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze.

VIII. Niezbędne załączniki do oferty

 • Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, dysponowanie zadeklarowanym potencjałem oraz inne dokumenty lub oświadczenia mogące mieć znaczenie ze względu na ocenę ofert.

IX. Kryteria oceny ofert

 • Zgodność działania oferenta z celami projektu i partnerstwa (0-5 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).
 • Oferowany wkład partnera – opisany w ofercie (0-35 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).
 • Proponowana koncepcja wniosku o dofinansowanie, rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych - w projekcie (0-40 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, którego uczestnikami były szkoły wyższe/studenci (0-20 punktów, 2 projekty – 0 punktów, 3 -4 projekty – 5 punktów, 5-6 projektów – 10 punktów, 7-8 projektów – 15 punktów, 9 projektów i więcej – 20 punktów).

 X. Sposób oceny złożonych ofert

 • Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu.
 • Oceny ofert dokona powołana w tym celu komisja.
 • Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie.
 • Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do wyboru jednego partnera lub większej ich liczby.
 • Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do nie wybrania żadnego partnera.

XI. Termin i sposób składania ofert

 • Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty oraz załącznika do oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Renata.Walczak@pw.edu.pl w terminie do 04.05.2017 r. do godz. 12.00. W tytule e-maila należy wpisać „POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17”.
 • Oferent, który zostanie wybrany w ramach naboru zostanie zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oryginałów dokumentów.

XII. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert

Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie na stronie internetowej.

XIII. Informacje dodatkowe

Wszystkie pytania związane z niniejszym naborem należy kierować na adres mailowy: Renata.Walczak@pw.edu.pl

formularz naboru 3.1-1 [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 21,22 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 07.04.2017 08:49

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 07.04.2017 08:50