•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego DT/01/04/2015

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej w ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”, na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 kwietnia 2015r. (znak sprawy DT/01/04/2015) przeprowadziła procedurę dialogu technicznego.

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej serdecznie dziękuje za zainteresowanie wszystkim Podmiotom, które uczestniczyły w przeprowadzonym dialogu technicznym oraz za ciekawe i konstruktywne spotkania. Pozyskane w trakcie  dialogu informacje pomogą Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji SIWZ do planowanego postępowania przetargowego.

Wytworzył(a): WIL

w dniu: 28.05.2015

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 28.05.2015 08:45

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.05.2015 15:58