•  

BIP PW / Ogłoszenia

Archiwum

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 77m2, usytuowanego w budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej bądź biurowej z wyłączeniem działalności gastronomicznej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagę uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Informacja nt. termomodernizacji budynku Domu Studenckiego Tatrzańska.

Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 28a, ust. 4, Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z póź. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 24.10.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej PW o poszukiwaniu partnerów do realizacji Projektu Energetyczne Wykorzystanie Odpadowej Biomasy” (EWOB) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”, podaje do wiadomości publicznej wiadomości informację o wyborze partnerów:

Politechnika Warszawska Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji Projektu „Energetyczne Wykorzystanie Odpadowej Biomasy” (EWOB) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”.

W środę, 20 marca 2012 roku Rektor Politechniki Warszawskiej i Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński podpisali umowę o współpracy.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej unieważnia w całości konkurs na wynajem lokalu użytkowego 58 m2 znajdującego się w oficynie Wydziału Architektury PW.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dokonał wyboru partnera do realizacji projektu dydaktycznego.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2 wraz z dostępem do mediów (woda. CO) w budynku Oficyny Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Możliwa przyszła funkcja tego lokalu – działalność biurowa.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych poszukuje partnera – zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. – spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dydaktycznego w ramach działania 9.4 ”Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenia Wydziału Architektury dot. konkursów na wynajem lokali użytkowych.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 58 m2 wraz z dostępem do mediów (woda. CO) w budynku Oficyny Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Możliwa przyszła funkcja tego lokalu – działalność biurowa.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 310m2 wraz z przyległym ogródkiem o pow. użytkowej 165m2 w budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Możliwa przyszła funkcja tego lokalu – nie kolidująca z rangą i działalnością wyższej uczelni np. gastronomiczno-kulturalna.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej unieważnia w całości konkurs na wynajem lokalu użytkowego wraz z przyległym ogródkiem przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie, który został ogłoszony w dniu 18.11.2010 r.

Zakończył się trwający 3 lata spór między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Politechniką Warszawska, dotyczący umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.

W dniu 23 lipca 2010 roku Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr ZP/1/10).

Dnia 17 maja 2010 r. Politechnika Warszawska zawarła z firmą Budimex SA umowę o budowę budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Politechnika Warszawska - zgodnie z art. 28a, ust. 4, Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z póź. zm. - poszukuje partnera spoza jednostek sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Programy rozwoju uczelni”.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29