•  

BIP PW / Ogłoszenia

Archiwum

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu „cyfrowe udostępnianie zasobów nauki”) ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Porozumienie Rektora Politchniki Warszawskiej z uczelnianymi organizacjami NSZZ "Solidarność" i ZNP w sprawie realizacji Programu Pracowniczego w roku 2016 zawarte w dniu 16 czerwca 2016 r.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 33 ust. 1 uRPS.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” przewidzianego do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z pismem MNiSW Politechnika Warszawska otrzymała dotację w wysokości 34 075,0 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach działalności dydaktycznej.

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Politechnika Warszawska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014, poz.1146 z późn. zm.)(dalej: „ustawa o zasadach realizacji programów”), ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” przewidzianego do współfinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz innych regulacji  na poziomie regionalnym, krajowym i UE (zwanego dalej: „Projekt”).

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwów do wirtualizacji stacji roboczych (VDI) intensywnie wykorzystujących środowiska i aplikacje graficzne z kartami graficznymi sprzętowo wspierającymi wirtualizację procesorów) graficznych (vGPU) wraz z oprogramowaniem wirtualizującym oraz urządzeniami do sprzętowej akceleracji WAN do ww. środowiska pracującymi w trybie wysokiej dostępności”.

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wyniku konkursu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu  1/POKL/4.1.1/2014. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” i ma na celu wsparcie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowo-usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagą Uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej unieważnia w całości konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie.

Zgodnie z pismem MNiSW Politechnika Warszawska otrzymała dotację w wysokości 31.046,5 tys. zł na zwiększenia wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach działalności dydaktycznej.

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wyniku konkursu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 310 m2, usytuowanego w budynku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 310 m2, usytuowanego w kondygnacji półpiwnicznej w budynku przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie. Lokal przeznaczono do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej bądź handlowo-usługowej. Funkcja lokalu powinna uwzględniać powagę uczelni wyższej, nie zakłócając pracy Wydziału Architektury PW i nie będąc uciążliwą dla okolicznych mieszkańców.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 50 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie. Lokal  przeznaczono do najmu w celu  prowadzenia klubu dla studentów i pracowników Wydziału MEiL PW w zakresie serwowania posiłków i napojów (asortyment obiadowy przygotowywany na zewnątrz, reszta na miejscu).

Informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej dotyczący wyłonienia partnera do projektu współpracy międzynarodowej w ramach działania 4.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożona została jedna oferta od:

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, z siedzibą w Warszawie

W najbliższych dniach oferta zostanie poddana szczegółowej ocenie.

Zgodnie z pismem MNiSW Politechnika Warszawska otrzymała dotację w wysokości 29.907,2 tys. zł na zwiększenia wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach działalności dydaktycznej.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29