•  

BIP PW / Ogłoszenia

Archiwum

Poszukujemy Współpracownika do zadania:

Analiza potencjału produkcji biogazu z substratów poddanych procesowi dezintegracji hydrodynamicznej w układach wydzielonych i hybrydowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Nawiązując do treści artykułów opublikowanych w portalu „Zaufana Trzecia Strona” pt. „Jak przejąć konto poczty elektronicznej studenta Politechniki Warszawskiej” z dnia 21.11.2017 r. oraz „Jak Politechnika Warszawska zaklina rzeczywistość, czyli jak to z hasłami było” z dnia 26.11.2017 r. zamieszczamy sprostowanie do informacji.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Komisji Europejskiej dla projektu  RENOIR (Reverse Engineering  of Social Information Processing) ogłaszam konkurs na udział w Projekcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Informacja o publicznej prezentacji projektu pt. „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej niniejszym informuje, że ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 ogłoszone w dniu 26.05.2017 r. ulega zmianie w zakresie terminu składania ofert.

9 czerwca startuje głosowanie internetowe „Modernizacja Roku 2016” głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

Politechnika Warszawska informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru partnerów do projektu „Sieć Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce” dokonano wyboru SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

W wyniku prowadzonego przez KNEiS Politechniki Warszawskiej naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BP0/17na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacj i na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku  pracy i społeczeństwa na podstawie ogłoszenia z dnia 7.04.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej, w terminie 7.04-4.05.2017 (do godz. 1 2.00) złożono 2 oferty:

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań.

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Konkurs na opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji serwisu edukacyjnego dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej został rozstrzygnięty.

Biuro ds. Promocji i Informacji ogłasza konkurs na opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji serwisu edukacyjnego dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej. Celem konkursu jest stworzenie platformy internetowej dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, łączącej funkcje informacyjne, rekrutacyjne, promocyjne oraz wizerunkowe.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w ramach konsorcjum: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o., Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, PIAP-ScienTech Sp. z o. o. poszukuje Brokera Innowacji.

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na publiczną prezentację projektu „Cyfrowe repozytorium wielowymiarowych danych neuroobrazowych”.

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zapraszają na publiczną prezentację projektu „System Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce”.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.05.2020 16:29