BIP PW / Wybory / Archiwum / Wybory na kadencję 2008-2012 / Dokumenty

Fragmenty Statutu PW

Fragmenty Statutu Politechniki Warszawskiej dotyczące wyborów.

WYBORY

 

ROZDZIAŁ 1

 

WYBORY ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I WYBORY DO ORGANÓW KOLEGIAL­NYCH

 

§ 65

 

1. Rektora wybiera kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów.

 

2. Prorektorów, w liczbie nie większej niż pięciu, w tym jednego właściwego do spraw studenckich, wybiera kolegium elektorów do wyboru Rektora i pro­rektorów na wniosek Rektora‑elekta.

 

3. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawi­cieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów. Nieza­jęcie stanowiska w terminie 10 dni od przedstawienia kandydatury uważa się za wyraże­nie zgody.

 

4. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów zawiera załącznik nr 10 do statutu.

 

§ 66

 

1. Dziekana wybiera kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.

 

2. Prodziekanów, w tym jednego właściwego do spraw studenckich, wybiera kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów na wnio­sek dziekana‑elekta.

 

3. Kandydatura prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedsta­wi­cieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodzie­kanów. Postanowienia § 65 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 

4. Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje się odpowiednio regulamin wyboru Rektora i prorektorów.

 

§ 67

 

Rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan mogą być wybrani na tę samą funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

 

§ 68

 

1. Wybory do organów jednoosobowych oraz wybory do organów kolegialnych i kole­giów elektorów odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w art. 71 ust. 1 ustawy.

 

2. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych odbywają się zgodnie z postanowie­niami § 48 i § 61 statutu.

 

3. Tryb wyborów przedstawicieli pracowników do organów kolegialnych oraz przedstawi­cieli do kolegiów elektorów określa załącznik nr 11 do statutu.

 

§ 69

 

Wybory organów jednoosobowych oraz wybory do organów kolegialnych i kolegiów elekto­rów organizują i przeprowadzają komisje wyborcze, o których mowa w rozdziale 3.

 

§ 70

 

Senat, nie później niż 1 marca ostatniego roku kadencji, podejmuje uchwałę określającą:

 

1) organizację i terminarz wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych, do kole­giów elektorów i do rady bibliotecznej oraz terminarz wyborów organów jednooso­bo­wych,

 

2) tryb wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich w Senacie wymienionych w § 48 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz podział mandatów przedstawicieli pracowników wymienionych w § 48 ust. 2 pkt 6,

 

3) skład liczbowy kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów oraz podział man­datów elektorów na poszczególne jednostki organizacyjne,

 

§ 71

 

1. Mandat Rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana oraz mandat członka organu kolegialnego wygasa w razie:

 

1) upływu kadencji,

 

2) zrzeczenia się mandatu,

 

3) odwołania przez wyborców,

 

4) śmierci.

 

2. Mandat Rektora wygasa również w razie odwołania Rektora przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy.

 

3. Zrzeczenie się mandatu następuje na piśmie i obejmuje okres pozostały do końca ka­den­cji.

 

4. Niewybieralny członek rady wydziału lub rady kolegium może zrzec się na piśmie swego członkostwa na czas określony, nie dłuższy niż do końca kadencji.

 

 

 

§ 72

 

1. W razie wygaśnięcia mandatu Rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana przed upływem kadencji, wybory na te stanowiska przeprowadza się na okres pozostały do końca kadencji.

 

2. W razie wygaśnięcia mandatu Rektora w okresie ostatnich sześciu miesięcy kadencji, Senat może powierzyć jednemu z prorektorów pełnienie obowiązków Rektora w okre­sie pozostałym do końca kadencji.

 

3. Zwolnione z powodu wygaśnięcia mandatu stanowisko prorektora może po­zostać _ w wyniku decyzji Rektora _ nieobsadzone.

 

4. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku wygaśnięcia man­datu dziekana w okresie ostatnich sześciu miesięcy kadencji oraz w przypadku wyga­śnięcia mandatu prodziekana. Określone w tych przepisach uprawnienia Senatu i Rektora przy­słu­gują odpowiednio radzie wydziału i dziekanowi.

 

5. Okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby kadencji zgodnie z § 67.

 

 

§ 73

 

1. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego przed upływem kadencji organ ten zarządza wybory uzupełniające.

 

2. Miejsca w organach kolegialnych nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat trak­tu­je się jak miejsca zwolnione w wyniku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji.

 

3. Organ kolegialny może nie zarządzać wyborów uzupełniających w ostatnim roku kaden­cji.

 

 

§ 74

 

1. Wybrany członek organu kolegialnego, który nie wypełnia ciążących na nim obowiąz­ków lub utracił zaufanie wyborców, może zostać przez nich odwołany.

 

2. Podstawą wszczęcia postępowania zmierzającego do odwołania członka organu kole­gialnego jest uchwała tego organu lub pisemny wniosek złożony na ręce przewodni­czą­cego organu kolegialnego, przez co najmniej 1/5 wyborców.

 

3. Do odwołania członka organu kolegialnego stosuje się odpowiednio postanowienia sta­tu­tu dotyczące zasad i trybu wyboru.

 

 

§ 75

 

1. Zasady i tryb odwoływania Rektora i prorektorów określa ustawa.

 

2. Dziekan i prodziekan mogą być odwołani przez kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.

 

3. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statuto­wego składu rady wydziału. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a pisemny wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład rady wydziału.

 

4. Uchwała o odwołaniu dziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elek­torów do wyboru dziekana i prodziekanów.

 

5. Uchwała o odwołaniu prodziekana jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

KOLEGIUM ELEKTORÓW

 

 

§ 76

 

1. W skład kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej w propor­cjach odpowiadających proporcjom tych grup w składzie Senatu.

 

2. Liczba członków kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów jest dwukrotnie większa od liczby członków Senatu.

 

3. W skład kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów wchodzą przedstawi­cie­le poszczególnych grup społeczności akademickiej wydziału w proporcjach odpowia­dają­cych proporcjom tych grup w składzie rady wydziału.

 

4. Liczba członków kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów jest co najwy­żej równa liczbie członków rady wydziału.

 

 

§ 77

 

1. Członkowie kolegium elektorów są wybierani na okres kadencji i zachowują mandaty do czasu wyboru nowego kolegium elektorów.

 

2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w kole­gium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studentów i regulamin samorządu doktorantów.

 

 

§ 78

 

Na miejsce w kolegium elektorów nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat w uchwa­le, o której mowa w § 70, lub zwolnione w okresie kadencji, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, chyba że uczelniana komisja wyborcza postanowi inaczej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

KOMISJE WYBORCZE

 

 

 

§ 79

 

1. Uczelnianą komisję wyborczą powołuje Senat na wniosek Rektora nie później niż 1 lutego ostatniego roku kadencji. Uczelniana komisja wyborcza działa do czasu powoła­nia przez Senat nowej komisji.

 

2. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich grup spo­łecz­ności akademickiej, reprezentowanych w Senacie.

 

3. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:

 

1) przedkładanie Senatowi propozycji organizacji i terminarza wyborów do kolegiów elektorów i organów kolegialnych oraz wyborów organów jednoosobowych,

 

2) przeprowadzanie wyborów Rektora i prorektorów,

 

3) przeprowadzanie wyborów w pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych i w ad­ministracji centralnej,

 

4) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi na wydziałach przez wydziałowe komisje wyborcze,

 

5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących wyborów, nieuregulo­wa­nych w ustawie i statucie; do rozstrzygania wątpliwości związanych z wyborami przepro­wadzanymi na wydziałach uczelniana komisja wyborcza może upoważnić wydziałowe komisje wyborcze.


§ 80

 

1. Wydziałową komisję wyborczą powołuje rada wydziału na wniosek dziekana na okres pokrywający się z kadencją uczelnianej komisji wyborczej.

 

2. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich grup spo­łeczności akademickiej, reprezentowanych w radzie wydziału.

 

3. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy:

 

1) przeprowadzanie wyborów do rady wydziału,

 

2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli wydziału w Senacie i w kolegium elekto­rów do wyboru Rektora i prorektorów,

 

3) przeprowadzanie wyborów do kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodzieka­nów,

 

4) przeprowadzanie wyborów dziekana i prodziekanów.


 

 

 

 

Załącznik nr 10

 

 

 

REGULAMIN WYBORU REKTORA I PROREKTORÓW

 

 

I. Wybory Rektora

 

1. Terminarz działań zmierzających do wyboru Rektora określa uchwała Senatu podjęta zgodnie z § 70 statutu. Szczegółowy harmonogram tych działań określa uczelniana komisja wyborcza.

 

2. Lista kandydatów na stanowisko Rektora zostaje otwarta w dniu określonym uchwałą Senatu, o której mowa w pkt 1.

 

3. Prawo zgłaszania kandydatur na stanowisko Rektora ma każdy pracownik, doktorant i student Politechniki Warszawskiej, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Pi­sem­ne zgłoszenia kandydatów na Rektora przyjmuje uczelniana komisja wyborcza, która niezwłocznie ogłasza nazwiska kandydatów.

 

4. Po wpłynięciu zgłoszenia uczelniania komisja wyborcza zwraca się do kandydata o wy­rażenie pisemnej zgody na kandydowanie. O wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody przez kandydata komisja informuje przez ogłoszenie.

 

5. Bezpośrednio po upływie przewidzianego uchwałą Senatu okresu na zgłaszania kandy­datów na Rektora uczelniana komisja wyborcza ogłasza ostateczną listę kandydatów oraz listę osób zgłoszonych, które nie wyraziły zgody na kandydowanie.

 

6. W okresie między ogłoszeniem listy osób kandydujących na stanowisko Rektora a dniem wyborów uczelniana komisja wyborcza organizuje spotkanie lub spotkania przed­wybor­cze z kandydatami na Rektora oraz podaje do publicznej wiadomości dane chara­kteryzu­jące kandydatów.

 

7. W posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów biorą udział wyłącznie elektorzy oraz członkowie uczelnianej komisji wyborczej _ bez prawa głosu, jeżeli nie są elektorami.

 

8. Do ważności wyborów niezbędna jest obecność w czasie głosowania 2/3 składu kole­gium elektorów.

 

9. Posiedzenie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej, który:

 

a) przedstawia listę kandydatów na stanowisko Rektora,

 

b) stwierdza prawomocność posiedzenia wyborczego po sprawdzeniu spełnienia wy­ma­gań pkt 7 i 8,

 

c) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego kolegium elektorów z grona elektorów niekandydujących do stanowiska Rektora i przekazuje mu prze­wodnic­two posiedzenia.

 

10. Przewodniczący posiedzenia wyborczego przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór:

 

a) dwóch zastępców przewodniczącego,

 

b) komisji skrutacyjnej w składzie pięciu osób oraz jej przewodniczącego, spośród jej członków,

 

c) sekretarza posiedzenia wyborczego.

 

11. Wybór Rektora następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów waż­nych.

 

12. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania, na których zamieszczona jest lista kandydatów w porządku alfabetycznym oraz numer głosowania.

 

13. Głos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyróżnienie jego nazwi­s­ka na karcie do głosowania. Za wyróżnione uważa się nazwisko kandydata, które nie zostało skreślone.

 

14. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół podpisany przez wszyst­kich członków komisji. W protokole należy określić liczbę głosujących oraz liczbę głosów ważnych oddanych na każdego z kandydatów. Wyniki głosowania ogłasza przewodni­czą­cy komisji skrutacyjnej.

 

15. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

 

a) numer głosowania na karcie jest niewłaściwy,

 

b) na karcie jest wyróżnione więcej niż jedno nazwisko kandydata,

 

c) sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

 

16. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie zostaje powtórzone według następujących zasad:

 

a) jeżeli kandydatów jest więcej niż pięciu, następne głosowanie odbywa się na pięciu kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów,

 

b) jeżeli kandydatów jest czterech lub pięciu, następne głosowanie odbywa się na trzech kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów,

 

c) jeżeli jest trzech kandydatów, następne głosowanie odbywa się na dwóch kandyda­tów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów,

 

d) jeżeli w głosowaniu kilku kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów i wskutek tego nie można określić, których pięciu, trzech lub dwóch kandydatów (pkt a, b i c) uzys­kało największą liczbę głosów, liczba kandydatów biorących udział w na­stęp­nym głosowa­niu (pkt a, b i c) zostaje odpowiednio zwiększona,

 

e) jeżeli jest dwóch kandydatów, głosowanie powtarza się na tych samych kandyda­tów,

 

f) jeżeli jest jeden kandydat, głosowanie powtarza się na tego samego kandydata.

 

17. Jeżeli w następnym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów to:

 

a) gdy głosowanie było powtórzeniem głosowania na dwóch kandydatów (pkt 16e) lub jednego kandydata (pkt 16f) głosowanie zostaje zakończone,

 

b) w pozostałych przypadkach głosowanie powtarza się przy zastosowaniu zasad okreś­lonych w pkt 16a-f.

 

18. Jeżeli w kolejnym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, kontynuuje się postępowanie zgodnie z pkt 17b aż do wyboru Rektora lub zakoń­czenia głosowania (pkt 17a).

 

19. Jeżeli po kolejnych dwóch głosowaniach na tych samych kandydatów nie nastąpi zmniej­szenie liczby kandydatów zgodnie z pkt 16, z listy kandydatów wykreśla się osoby, które otrzymały najmniejszą jednakową liczbę głosów. Jeżeli wszyscy kandydaci uzyska­li jednakową liczbę głosów _ głosowanie zostaje zakończone.

 

20. Przed każdym kolejnym głosowaniem przewodniczący posiedzenia podaje aktualną listę kandydatów oraz numer kolejnego głosowania. Komisja skrutacyjna dostarcza elektorom uaktualnione karty do głosowania.

 

21. Przewodniczący zamyka posiedzenie wyborcze kolegium elektorów w przypadku:

 

a) wyboru Rektora,

 

b) zakończenia głosowania (pkt 17a, 18, 19),

 

c) braku w czasie głosowania kworum przewidzianego w pkt 8.

 

22. W przypadku określonym w pkt 21c uczelniana komisja wyborcza zwołuje następne po­sie­dzenie kolegium elektorów w celu kontynuowania wyborów.

 

23. W przypadkach określonych w pkt 21b uczelniana komisja wyborcza zarządza ponowne wybory i ustala ich szczegółowy harmonogram. Jeżeli terminarz ustalony w uchwale Senatu, o której mowa w § 70 statutu, nie przewiduje ponownych wyborów, uczelniana komisja wyborcza występuje do Senatu o zmianę terminarza.

 

24. Z posiedzenia kolegium elektorów sporządza się protokół przedstawiający przebieg posiedzenia i jego ostateczny wynik. Załącznikami do protokołu są protokoły głosowań sporządzone przez komisję skrutacyjną.

 

25. O dokonanym wyborze Rektora przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej powiada­mia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

26. We wszystkich sprawach dotyczących procedury wyborczej, nieuregulowanych w statu­cie i regulaminie wyborów Rektora, decyduje kolegium elektorów zwykłą większością głosów.

 

 

II. Wybory prorektorów

 

27. Uczelniana komisja wyborcza ogłasza listę kandydatów, zgłoszonych przez Rektora­‑elek­ta i zwołuje w porozumieniu z Rektorem‑elektem posiedzenie kolegium elektorów w celu dokonania wyboru prorektorów.

 

28. Posiedzenie kolegium elektorów dla wyboru prorektorów odbywa się pod przewodnic­twem przewodniczącego kolegium elektorów lub _ w razie nieobecności _ jednego z jego zastępców.

 

29. Postanowienia regulaminu wyboru Rektora stosuje się odpowiednio do wyborów prorek­torów.

 

30. Głosowanie na każdego kandydata na prorektora przeprowadza się jeden raz. Jeżeli kandydat nie uzyska większości głosów wymaganej w pkt 11, uczelniana komisja wybor­cza zwołuje następne posiedzenie kolegium elektorów dla przeprowadzenia głosowania na następnego kandydata zgłoszonego przez Rektora‑elekta.

 

 

 

III. Wybory dziekana i prodziekanów

 

 

 

31. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów stosuje się odpowiednio do wyboru dziekana i prodziekanów. Postanowienia dotyczące uczelnianej komisji wyborczej odnoszą się odpowiednio do wydziałowej komisji wyborczej.


Załącznik nr 11

 

 

 

 

 

TRYB WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

 

DO ORGANÓW KOLEGIAL­NYCH I DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW

 

 

 

1. Wybory poszczególnych grup przedstawicieli mogą być pośrednie. Decyzję w tej spra­wie podejmuje uczelniana komisja wyborcza.

 

2. Wybory mogą odbywać się na zebraniach wyborczych lub przez oddawanie głosów do urny. Decyzję w tej sprawie podejmuje właściwa komisja wyborcza.

 

3. Na zebraniu wyborczym przewodniczący właściwej komisji wyborczej:

 

a) otwiera zebranie i stwierdza jego prawomocność,

 

b) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego zebrania i przeka­zuje mu przewodnictwo.

 

4. Zebranie wyborcze wybiera w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną, a w razie potrze­by _ zastępców przewodniczącego zebrania i sekretarza.

 

5. Przewodniczący zebrania wyborczego, jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie komisji skrutacyjnej, a także członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować w wyborach.

 

6. Głosowanie przeprowadza właściwa komisja wyborcza, a głosowanie na zebraniu wy­bor­czym _ przewodniczący zebrania i komisja skrutacyjna.

 

7. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, na których zamieszczona jest lista kandydatów w porządku alfabetycznym.

 

8. Zasady przechodzenia kandydatów do następnych głosowań określa właściwa komisja wyborcza przed pierwszym głosowaniem.

 

9. Głos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyróżnienie jego nazwi­s­ka na karcie do głosowania. Za wyróżnione uważa się nazwiska kandydatów, które nie zostały skreślone.

 

10. Głos uważa się za nieważny, jeżeli:

 

a) na karcie wyróżnionych jest więcej nazwisk niż mandatów do obsadzenia,

 

b) sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy lub niejednoznaczny.

 

11. Z wyborów sporządza się protokół przedstawiający przebieg wyborów i ich rezultat. Protokół z zebrania wyborczego podpisuje przewodniczący zebrania i komisja skrutacyj­na. W pozostałych wypadkach protokół podpisują członkowie właściwej komisji wybor­czej.

12. Komisje wyborcze ogłaszają wyniki wyborów niezwłocznie po ich zakończeniu. Wyniki poszczególnych głosowań ogłaszają właściwe komisje wyborcze albo komisje skrutacyj­ne.

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Administrator Systemu BIP

w dniu: 04.03.2008 01:17

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 04.03.2008 01:17