BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Projektów

Zakres działań COP

1. Centrum Obsługi Projektów jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną oraz wsparciem działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne PW w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

2. Zakres działania Centrum Obsługi Projektów obejmuje:
1) działania informacyjne i szkoleniowe oraz inicjujące w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów;
2) obsługa procesu przygotowania wniosków projektowych we współpracy z wnioskodawcami;
3) monitorowanie realizacji i utrzymania trwałości projektów przez jednostki organizacyjne PW;
4) prowadzenie baz danych o projektach;
5) współpraca z instytucjami zewnętrznymi publicznymi i prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
6) doradztwo w sprawach związanych z tworzeniem konsorcjów z udziałem instytucji z otoczenia gospodarczego;
7) prace na rzecz implementacji najlepszych praktyk i metod zarządzania projektami w PW.

1. Centrum Obsługi Projektów podlega bezpośrednio Rektorowi PW.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością COP sprawuje prorektor ds. nauki.