BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Socjalny

Zakres zadań DSoc

1. Dział Socjalny – DSoc – jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i realizowania działalności socjalnej w Uczelni.

2. Zakres działania Działu Socjalnego obejmuje:

1) realizację zadań wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
a) przygotowywanie wstępnych projektów preliminarzy oraz propozycji podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności,
b) opracowywanie i przygotowywanie druków właściwych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych,
c) rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, wstępne sprawdzenie uprawnień do świadczeń oraz ustalenie wysokości dofinansowania,
d) sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych i przekazywanie do Kwestury w celu ich realizacji,
e) realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym przygotowywanie umów pożyczek,
f) ewidencja świadczeń socjalnych,
g) prowadzenie kartoteki emerytów i rencistów oraz wystawianie i wydawanie legitymacji emeryta,
h) sprzedaż skierowań do zakładowych obiektów socjalnych,
i) organizowanie wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,
j) sporządzanie dla kierownictwa Uczelni oraz organizacji związkowych analiz i sprawozdań z wykonywania preliminarza ZFŚS, oraz zrealizowanych świadczeń socjalnych;

2) udział w prowadzeniu Klubu Seniora;

3) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań oraz nadzór nad działalnością zakładowych obiektów socjalnych w Grybowie, Sarbinowie, Ubliku i Wildze;

4) sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym raportów kasowych, bankowych oraz list płac zakładowych obiektów socjalnych;

5) uzgadnianie kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakładowych obiektów socjalnych;

6) wydawanie dla jednostek organizacyjnych, biletów jednorazowych na przejazdy służbowe pracowników;

7) obsługa posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

8) merytoryczny udział w przygotowywaniu projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zmian oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu pracy Działu;

9) udział w pracach zespołów i komisji rektorskich dotyczących spraw socjalnych.

3. W skład Działu Socjalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne będące zakładowymi obiektami socjalnymi:

1) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Grybowie;

2) Ośrodek Wypoczynkowy w Sarbinowie;

3) Ośrodek Wypoczynkowy w Ubliku;

4) Ośrodek Wypoczynkowy w Wildze.

4. Działalność zakładowych obiektów socjalnych określonych w ust. 3 finansowana jest z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz może być dofinansowywana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z zachowaniem reguły, że koszty bieżące powinny być równoważone przychodami z ich działalności.

5. Dział Socjalny podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. ogólnych.