BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Komunikacji i Promocji

Zakres działania

1. Biuro Komunikacji i Promocji (symbol: BKP, kod: 18210000) jest jednostką organizacyjną właściwą do kreowania wizerunku Politechniki Warszawskiej i jej marki poprzez podejmowanie bezpośrednich działań komunikacyjnych i promocyjnych Uczelni we współpracy z jednostkami organizacyjnymi PW oraz samorządem studenckim i radą doktorantów.

2. Zakres działania Biura Komunikacji i Promocji obejmuje:
1) przygotowanie i wdrożenie strategii zarządzania marką Politechniki Warszawskiej;
2) monitoring zdarzeń mających wpływ na wizerunek i markę Politechniki Warszawskiej i podejmowanie odpowiednich działań;
3) przygotowanie, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz samorządem studenckim i radą doktorantów Politechniki Warszawskiej, propozycji identyfikacji wizualnej Uczelni, wdrożenie przyjętych rozwiązań oraz nadzór nad wykorzystaniem i prawidłowością stosowania;
4) opiniowanie i prowadzenie spraw związanych z patronatem PW;
5) przygotowanie, wdrożenie i aktualizację Planu Komunikacji Kryzysowej (PKK) Politechniki Warszawskiej;
6) zarządzanie kanałami informacyjnymi;
7) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej w ich działaniach komunikacyjnych i promocyjnych poprzez:
a) udostępnienie kanałów informacyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem działań komunikacyjnych i promocyjnych,
b) wsparcie organizacyjne przy organizacji działań promujących działalność jednostek organizacyjnych i samorządu studenckiego i rady doktorantów,
c) współpracę merytoryczną przy przygotowaniu komunikatów, materiałów informacyjnych i materiałów promocyjnych,
d) koordynację na poziomie ogólnouczelnianym planowanych działań komunikacyjnych i promocyjnych jednostek organizacyjnych;
8) kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni poprzez systemową współpracę z mediami, a w szczególności poprzez aktywne działania rzecznika prasowego;
9) przygotowanie, we współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, narzędzi informatycznych niezbędnych dla prowadzenia sprawnej i efektywnej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji Politechniki Warszawskiej;
10) prowadzenie działań komunikacyjnych w Internecie poprzez:
a) prowadzenie strony internetowej PW,
b) prowadzenie profili ogólnouczelnianych w mediach społecznościowych;
c) koordynację i nadzór nad serwisami internetowymi jednostek organizacyjnych PW w zakresie zachowania spójności przekazu wizerunkowego Politechniki Warszawskiej;
11) prowadzenie działań komunikacyjnych w Intranecie Politechniki Warszawskiej, w tym:
a) prowadzenie wewnętrznego serwisu informacyjnego Politechniki Warszawskiej,
b) planowanie i realizacja mailingu we współpracy z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej;
12) zarządzanie pozostałymi kanałami komunikacyjnymi, takimi jak tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, nośniki tradycyjne i elektroniczne;
13) obsługę fotograficzną i filmową wydarzeń z udziałem członków kierownictwa i organów Politechniki Warszawskiej oraz wydarzeń ogólnouczelnianych;
14) przygotowanie i wdrożenie propozycji linii graficznych dla materiałów promocyjnych Politechniki Warszawskiej wykorzystywanych w promocji na poziomie ogólnouczelnianym oraz wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej przy projektowaniu ich materiałów promocyjnych oraz nadzór nad prawidłowością używania znaków graficznych i sposobem ich wykorzystywania;
15) planowanie i realizację działań promujących Politechnikę Warszawską, w tym:
a) wydarzeń ogólnouczelnianych o charakterze wizerunkowym i promocyjnym, takich jak np.: Święto Politechniki Warszawskiej, inauguracja roku akademickiego, dni otwarte Politechniki Warszawskiej, spotkania i konferencje z udziałem członków kierownictwa i organów Politechniki Warszawskiej, akcje społeczne i edukacyjne,
b) opracowywanie, redagowanie i dystrybucję ogólnouczelnianych materiałów informacyjnych i promocyjnych, a w szczególności wydawnictw, materiałów graficznych, filmów oraz innych materiałów audiowizualnych, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych oraz nadzór nad prawidłowością stosowania identyfikacji wizualnej Politechniki Warszawskiej w materiałach informacyjnych i promocyjnych jednostek organizacyjnych oraz w zakresie zachowania spójności przekazu wizerunkowego Politechniki Warszawskiej i marki Uczelni;
16) współpracę z Oficyną Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w zakresie przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych pozostających w zakresie działania Oficyny;
17) prowadzenie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej;
18) współpracę z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi przy planowaniu i realizacji badań społecznych dotyczących wizerunku i marki Politechniki Warszawskiej.

3. W skład Biura Komunikacji i Promocji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja Komunikacji (symbol: SKBKP, kod: 18210100);
2) Sekcja Promocji (symbol: SPBKP, kod: 18210200).

4. Biuro Komunikacji i Promocji podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawują: prorektor ds. studenckich i prorektor ds. studiów, zgodnie z kompetencjami.