BIP PW / Ogłoszenia

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis””

Zgodnie z art. 39 ust 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U z 2022 r., poz. 1079), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Platforma Startowa - Centralny Akcelerator Innowacji „Mazovian StartUPolis””, który w przypadku otrzymania pozytywnej oceny będzie finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.1 FEPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów – komponent I – inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego (oferta dla ośrodków innowacji).

Oczekiwana data rozpoczęcia realizacji projektu: listopad 2023 r.

Oczekiwana data zakończenia realizacji projektu: listopad 2027 r.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do projektu:  

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Wsparcie ma charakter etapowy – składa się
z trzech komponentów. Komponent I Inkubacja – zakłada rozwój nowego pomysłu biznesowego.  Wsparcie w komponencie I uzyskają projekty polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów, obejmującego usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego. W tym etapie wsparcie będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu pomysłów i koncepcji biznesowych, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego dla wdrożenia rynkowego innowacyjnego produktu/usługi.

W ramach projektu zakłada się inkubację od 10 do 40 przedsiębiorstw typu startup w każdym z sześciu do ośmiu cykli inkubacji, trwających od 3 do 8 miesięcy.

Ogólny program inkubacji platformy startowej zakłada m. in. realizację działań polegających na aktywnym oraz skutecznym włączaniu do udziału w program inkubacji osób z grup zagrożonych dyskryminacją; organizację rund inkubacyjnych, metod i narzędzi inkubacji; przygotowanie Indywidualnego Planu Inkubacji (IPI) na rzecz inkubacji startupów, z zapewnieniem adekwatnego doboru wyspecyfikowanych, zindywidualizowanych usług podstawowych i specjalistycznych dla startupu; realizację działań na rzecz promowania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach naboru innowacyjnych pomysłów oraz standardu świadczenia usług na rzecz startupów; dostarczanie narzędzi i metod badania postępu i prawidłowości prac w ramach zaplanowanych IPI startupów oraz warunki i zasady przerwania procesu inkubacji.

Politechnika Warszawska (PW) przestąpiła jako Partner do projektu ponieważ planowana do utworzenia Platforma ma mieć charakter technologiczny. PW, zgodnie z założeniami Strategii wspiera i angażuje się w rozwój przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności na Mazowszu. W ramach PW działa inkubator technologiczny, tym samym uczelnia posiada doświadczenie i potencjał w realizacji działań planowanych na Platformie.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.

Wytworzył(a): Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

w dniu: 07.07.2023

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 07.07.2023 13:25

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 07.07.2023 13:25