•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Samodzielny referent ds. administracyjnych - Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu w Dziale Zamówień Publicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2 letni staż pracy w komórce realizującej zadania z zakresu zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w pracy w uczelni publicznej lub jednostce sektora finansów publicznych;
 • ukończenie kursów z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów RODO;
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz programów z pakietu MS Office
  (w szczególności Excel);
 • umiejętność sporządzania raportów, analiz i sprawozdań;
 • kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • gotowość na stałe podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie się i zdobywanie wiedzy;
 • sumienność, dociekliwość, dokładność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres;
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań.

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie procesu przygotowania wniosków bez stosowania ustawy, sprawdzanie ich poprawności oraz zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych PW;
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów z zakresu zamówień publicznych (w tym również prowadzenie wydziałowego rejestru zamówień bez stosowania ustawy);
 • współpraca z Biurem Obsługi Prawnej, komórkami merytorycznymi oraz koordynatorami ds. zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów umów z zakresu do 130 000 zł;
 • prowadzenie procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi PW;

 

 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji postępowań, w tym ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacji warunków zamówienia, wniosków o udzielenie zamówienia, zapytań ofertowych i informacji wymaganych dla danego trybu postępowań oraz ich publikacja;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, komisjach wyboru wykonawcy w charakterze sekretarza oraz w negocjacjach z wykonawcami;
 • sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej funkcjonowaniem Działu Zamówień Publicznych;
 • udzielanie wyjaśnień pracownikom i jednostkom wewnętrznym Wydziału w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niezbędnych na zajmowanym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • normowany czas pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: dzp.wil@pw.edu.pl
w tytule wpisując „aplikacja na stanowisko w DZP WIL” w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie możliwość niedokonania wyboru kandydata.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 01.08.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 01.08.2022 08:45

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 01.08.2022 08:45