•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydata wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w językach polskim i angielskim, gotowość prowadzenia prac przejściowych, dyplomowych inżynierskich w tych językach;
 • profil naukowy oraz publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej czasopism z przypisaną liczą punktów nie mniejszą niż 70 związane z budową i eksploatacją maszyn roboczych,  mechatroniką maszyn roboczych.
 • biegła znajomość środowisk programowania: SolidWorks, Matlab/Simulink, LabVIEW.
 • biegła znajomość zagadnień związanych z:
  • mechatroniką maszyn roboczych,
  • modelowaniem układów mechatronicznych,
  • prowadzeniem i analizą eksperymentów badawczych,
  • mechaniką i budową maszyn roboczych,
  • interakcji narzędzi maszyn budowlanych z ośrodkiem gruntowym.
 • umiejętność opracowywania wniosków badawczych, opracowywania artykułów przeznaczonych do wysoko punktowanych czasopism naukowych, komunikatywność, kreatywność;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych ze specjalnością naukową Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra inżynieria lub tytułu równorzędnego; w przypadku aplikacji składanych przez cudzoziemców, wymagana jest kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji; w przypadku aplikacji składanych przez cudzoziemców, wymagany będzie dokument potwierdzający biegłą znajomość języka polskiego,
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 1.04.2021 do dnia 1.05.2021 w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, +48 22 234 8410, pokój 0.10A.

Bliższych informacji udziela: Małgorzata Szymańska (sekretariat Instytutu), +48 22 234 8410, malgorzata.szymanska2@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 134,23 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 01.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 01.04.2021 12:55

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 01.04.2021 12:55