•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Mechaniczny Technologiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, Instytut Technik Wytwarzania, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej lub Wydziałów innych Uczelni posiadających podobne profile Absolwentów;
  2. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu;
  3. chęć rozwoju naukowego powiązana z budowaniem kariery związanej z uzyskiwaniem kolejnych stopni i funkcji akademickich;
  4. mobilność w rozumieniu akceptacji czasowych pobytów zagranicznych związanych z wymianą akademicką oraz uczestnictwem w międzynarodowych projektach;
  5. umiejętność pracy w zespole oraz chęć i gotowość do poszerzania umiejętności dydaktycznych związanych z zajęciami ze studentami;
  6. gotowość do doskonalenia w obszarze umiejętność występowania wobec większej liczby słuchaczy np. na konferencjach krajowych i zagranicznych;
  7. gotowość do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych także w obszarze „fizycznego udziału” w pracach badawczych i konstrukcyjnych;
  8. dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego;
  9. prawo jazdy kategorii B;
  10. znajomość nowoczesnych metod badawczych;
  11. umiejętność obsługi i programowania obrabiarek CNC z wykorzystaniem systemów CAD/CAM: frezarek 3-osiowych, tokarek 2-osiowych, centrów elektroerozyjnych, wieloosiowych wycinarek elektroerozyjnych, szlifierek do płaszczyzn;
  12. umiejętność i chęć poszerzania zakresu wiedzy o zagadnienia związane z obszarem obróbki erozyjnej, obróbki ściernej w zakresie prowadzenia badań, modelowania zjawisk oraz analizy uzyskiwanych wyników.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r. w Instytucie Technik Wytwarzania, pok. 21, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, nr tel.: 22 849- 97- 97.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.04.2023 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu, dr inż. Robert Cacko.
Konkurs [pdf] 177,32 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.03.2023 11:51

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.03.2023 11:51