•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Architektury

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w Katedrze/Zakładzie Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego (innego języka obcego);
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu;
  4. znajomość oprogramowania do analiz statycznych 3D/ 2D, znajomość procedur i norm projektowych;
  5. znajomość zagadnień związanych z projektowaniem konstrukcji, wymagane uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  6. doświadczenie w projektowaniu konstrukcji;
  7. autorstwo lub współautorstwo ekspertyz i opinii technicznych;
  8. umiejętność przekazywania wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania konstrukcji;
  9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 26/07/2022 do dnia 25/08/2022 w Biurze Dziekana WAPW pok.3C, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa tel. (22) 628 28 87.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30/09/2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Hanna Michalak za pośrednictwem: Biura Dziekana; sekretariat.arch@pw.edu.pl; tel. (22) 628 28 87.
Konkurs [pdf] 430,17 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 26.07.2022 08:14

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.07.2022 08:14