•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechatroniki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika ewentualnie inżynieria mechaniczna lub pokrewnych;
 3. bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego;
 4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 5. znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, modelowaniem, sterowaniem i programowaniem układów automatyki i robotyki;
 6. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW. 

1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego;
 6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
 • spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy - jeśli dotyczy.

2. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia  konkursu 05.01.2022 r. do dnia 04.02.2022 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. (22) 234 84 56.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2022 r.

4. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

7. Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Michał Syfert.

Konkurs [pdf] 146,63 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 05.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.01.2022 08:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.01.2022 08:32