•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechatroniki

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • profil naukowy ukierunkowany na badania z zakresu dynamiki złożonych układów mechanicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu interdyscyplinarnych prac badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • doświadczenie w publikowaniu wyników badań naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych w zakresie mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz metody elementów skończonych, w językach polskim i angielskim;
 • gotowość do prowadzenia prac przejściowych i dyplomowych w zakresie modelowania i symulacji komputerowych układów mechatronicznych;
 • kreatywność w opracowywaniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć ze studentami zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 13.10.2020  do dnia 12.11.2020 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121,  tel.: +48 22 234 8589, +48 22 234 8338.

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.11.2020.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 12.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2020 10:59

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.10.2020 10:59