•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Aerodynamiki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie mechaniki, matematyki, fizyki lub nauk pokrewnych;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie wykładów w obu językach;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu;
 • publikacje w zakresie Mechaniki, Mechaniki Płynów, Aerodynamiki, Metod Obliczeniowych lub w obszarach pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych;
 • uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych;
 • uczestnictwo w zagranicznych stażach badawczych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz. 85 z późn. zm.). 

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji o konkursie  9.10.2020 r.  do dnia  8.11.2020 r. w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, ul Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.:  22 2347354, dziekan@meil.pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Aerodynamiki dr hab. inż. Jacek Szumbarski, tel. 022 234-74-44, jasz@meil.pw.edu.pl.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.11.2020.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 07.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.10.2020 09:43

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.10.2020 09:43