•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Równań Różniczkowych Zwyczajnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz polskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu podstawowych działów matematyki oraz z metod numerycznych
 • dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy, w tym np. publikacje naukowe, udział w grantach, referaty na konferencjach naukowych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 28.04.2021 do dnia 28.05.2021 w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki, pok. 17), 00-662 Warszawa, tel. (22) 621-93-12. Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 23.06.2021

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 90,91 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 28.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 12:36

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.04.2021 14:54