•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych;
  4. umiejętność przetwarzania materiałów polimerowych (termoplastów, żywic, pianek poliuretanowych), w tym modyfikowanych, za pomocą różnych technik takich jak: wytłaczanie, odlewanie, laminowanie i metody próżniowe (worek, infuzja);
  5. doświadczenie w modyfikacji materiałów polimerowych, w szczególności napełniaczami roślinnymi;
  6. doświadczenie w charakteryzowaniu właściwości materiałów polimerowych, w tym właściwości fizycznych, mechanicznych, termicznych, mikrostruktury, palności;
  7. znajomość zagadnień związanych z opracowywaniem nowych rozwiązań w obszarze ograniczania palności materiałów polimerowych;
  8. umiejętność obsługi aparatury do charakterystyki polimerów tj.: TGA, DSC, SEM, FT-IR, kalorymetr stożkowy, UL-94, twardościomierz Shore’a, młot udarowy;
  9. udokumentowany dorobek publikacyjny (min. 40 publikacji w czasopismach z listy JCR) i patentowy (min. 4 krajowe) w obszarze przetwarzania, modyfikacji, charakterystyki materiałów polimerowych (termoplastycznych lub chemoutwardzalnych);
  10. współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi (poparta publikacjami w czasopismach z listy JCR);
  11. umiejętność kierowania pracami w ramach projektów badawczych, przygotowywania raportów i opracowań wyników badań;
  12. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, z przedmiotów takich jak: materiały polimerowe i ich przetwórstwo, recykling materiałów;
  13. promotorstwo prac dyplomowych dotyczących materiałów polimerowych i ich modyfikacji;
  14. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy. 
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 08.05.2023 do dnia 07.06.2023 w pok. 206 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, tel. 22 234 87 29.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Prof. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW.
Konkurs [pdf] 177,48 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.05.2023 10:17

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.05.2023 10:17