•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • Umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy
  z polskimi instytucjami finansującymi;
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w europejskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych
  we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansującymi;
 • Profil naukowy wiążący się z działalnością Zakładu Projektowania Materiałówna  Wydziale Inżynierii Materiałowej;
 • Znajomość zagadnień związanych z elektrochemicznymi technikami badania odporności na korozję stopów lekkich, w tym polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej;
 • Znajomość zagadnień związanych z charakteryzowaniem szybkości korozji stopów lekkich na podstawie spektroskopii impedancyjnej, pomiarów ubytku masy i wydzielania wodoru;
 • Doświadczenie w charakteryzowaniu i analizowaniu mikrostruktury oraz produktów korozji wytwarzanych na stopach lekkich (poparte publikacjami w czasopismach z listy JCR);
 • Doświadczenie w charakteryzowaniu materiałów przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i innych technik pozwalających na dokładnie scharakteryzowanie produktów korozji (np. AFM, CLSM);
 •  Doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przemysłem związanymi z badaniem odporności korozyjnej różnych materiałów;
 •  Współpraca z renomowanymi zagranicznymi jednostkami naukowymi (poparta publikacjami w czasopismach z listy JCR);
 •  Staż zagraniczny (nie mniej niż 1 rok) odbyty w celu podniesienia kwalifikacji związanych z zarządzaniem badaniami naukowymi.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 23.11.2021 r. do dnia 23.12.2021 r. w Warszawie, ul. Wołoska 141 pok. 206 tel. 228490222

Bliższych informacji udziela prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Prodziekan ds. Nauki WIM PW.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.01.2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 131,35 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 19.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.11.2021 12:01

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 23.11.2021 12:01