•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Lądowej

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej: budownictwo);
 • znajomość języka angielskiego i języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych;
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem zajęć w przedmiotach: Mosty Stalowe, Mosty Betonowe, Podstawy Mostownictwa, Diagnostyka i Utrzymanie Mostów;
 • znajomość programów komputerowych do analizy statycznej i dynamicznej mostów oraz wspomagających projektowanie mostów;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie od dnia 22.02.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. w sekretariacie Instytutu Dróg i Mostów, al. Armii Ludowej 16, Warszawa (tel. 22 825 35 72). 

Bliższych informacji udziela:  Maria Szymańska, specjalista ds. administracyjnych IDiM.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia  16.04.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 97,93 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 22.02.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.02.2021 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.02.2021 09:13