•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Fizyki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  5. doświadczenie laboratoryjne przy wytwarzaniu urządzeń na materiałach niskowymiarowych z wykorzystaniem elektronolitografii oraz pomiarach elektrycznych nanourządzeń;
  6. znajomość zagadnień związanych z (i) fizyką ciała stałego (ii) materiałami dwuwymiarowy i metodami ich charakteryzacji (iii) właściwościami elektrycznymi materiałów niskowymiarowych (iv) zastosowaniem materiałów dwuwymiarowych i ich heterostruktur;
  7. umiejętność analizy dużych zbiorów danych eksperymentalnych przy pomocy skryptów (preferowany język programowania Python);
  8. doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów naukowych o zasięgu co najmniej krajowym (np. NCN, NCBR);
  9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 17.11.2022 r. do dnia 17.12.2022 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 129
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67.
Konkurs [pdf] 460,97 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 17.11.2022 13:26

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.11.2022 13:26