•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektryczny

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Sterowania Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 poz.85 z późn. zm.). 

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • tytuł doktora w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinach pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sterowania;
 • znajomość zagadnień widzenia komputerowego ze szczególnym uwzględnieniem obrazowań satelitarnych
 • znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym w szczególności uczeniem głębokim
 • znajomość zagadnień modelowania układów dynamicznych z wykorzystaniem sieci boolowskich
 • znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów biologicznych
 • staż podoktorski w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym
 • doświadczenie w realizacji prac badawczych, w tym udział w międzynarodowych projektach badawczych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz.85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć  pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz. 85 z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 10.11.2020 r. do dnia 10.12.2020 r. w sekretariacie Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki przemysłowej, Gmach Elektrotechniki pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. +48 22 2347615. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 10.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 08:20

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.11.2020 11:46