•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, w Zakładzie Optoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  5. znajomość zagadnień związanych z modelowaniem, technologią wytwarzania i pomiarami struktur i układów fotoniki scalonej i doświadczenie potwierdzone znaczącym dorobkiem naukowym (publikacje, rozdziały w książkach, patenty);
  6. znajomość zagadnień związanych z sensoryką fotoniczną, w tym czujników światłowodowych i falowodowych oraz struktur plazmonicznych i doświadczenie potwierdzone znaczącym dorobkiem naukowym (publikacje, rozdziały w książkach, patenty);
  7. doświadczenie w realizacji projektów badawczych (doświadczenie w zdobywaniu środków finansowych na badania będzie dodatkowym atutem);
  8. umiejętność współpracy w ramach wielonarodowych zespołów badawczych oraz pracy pod presją czasu.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 12.05.2023 do dnia 11.06.2023 w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Gmach im. J. Groszkowskiego, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 159, tel. 22-234-5359.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 16.06.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni ryszard.piramidowicz@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 171,53 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 12.05.2023 12:45

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 12.05.2023 12:45