•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów;
 5. znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 6. znajomość zagadnień związanych z radiolokacją i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów;
 7. znajomość zagadnień związanych z radiokomunikacją i nowymi technikami telekomunikacyjnymi 5G i 6G;
 8. znajomość zagadnień związanych z połączonymi systemami radarowo-komunikacyjnymi;
 9. znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);
 10. umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego MA-TLAB;
 11. umiejętność pracy w zespole;
 12. doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów i systemów telekomunikacyjnych.

Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Systemy radarów z funkcją komunikacji” (ang. Joint radar-communication systems) - porozumienie nr 1820/11/Z01/Z10/2022 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 2 finansowanych w ramach Projektu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej, Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Samczyński, profesor uczelni. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Planowany okres zatrudnienia: 01.10.2022 r – 30.09.2024 r. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:

 • Wykonanie studiów literaturowych nt. aktualnego stanu wiedzy w tematyce połączonych systemów radarowo-komunikacyjnych, różnych podejść do łączonych systemów radarowych, rodzajów modulacji, zasad ich działania oraz parametrów transmisji w celu określenia ich mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną symulacje mające na celu oszacowanie wydajności systemów oraz określenie ich możliwości i ograniczeń. W wyniku przeprowadzonych badań do dalszych prac badawczych zostanie wybrany co najmniej jeden typ rodzaju modulacji i architektura systemu,:
 • Opracowanie demonstratora połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
 • Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
 • Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;
 • Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego;
 6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (jeśli istnieje);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
  5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.05.2022 r. do dnia 12.06.2022 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: „Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC)”.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022 r.
6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu, tel. (+48 22) 234-5588, e-mail: piotr.samczynski@pw.edu.pl

Konkurs [pdf] 245,17 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 13.05.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.05.2022 12:01

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.05.2022 12:01