•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych (stanowisko post-doc) w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 t.j.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka  angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • znajomość zagadnień związanych z radiolokacją pasywną i przetwarzaniem sygnałów z wykorzystaniem niewspółpracujących radiowych nadajników komercyjnych;
 • znajomość zagadnień związanych z detekcją obiektów w radarach pasywnych;
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem oświetlaczy satelitarnych w radiolokacji pasywnej, np. GNSS (ang. Global Navigation Satelite System);
 • znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);
 • umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego Matlab;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów pasywnych i implementacji algorytmów przetwarzania sygnałów wykorzystywanych w radarach pasywnych. 

Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt. ”Radar pasywny z wykorzystaniem satelitarnych źródeł oświetlenia (ang. Passive Radar Exploiting Space-borne Illuminators of Opportunity) - porozumienie nr 1820/127/Z01/Z10/2021 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 1 finansowanych w ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni.

Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Planowany okres zatrudnienia: 01.01.2022 r – 31.12.2024 r. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:

 • Wykonanie studiów literaturowych nt. możliwości zastosowania różnego rodzaju oświetlaczy satelitarnych (np. GNSS, Starlink) do detekcji obiektów z wykorzystaniem radiolokacji pasywnej;
 • Opracowanie demonstratora radaru pasywnego wykorzystującego satelitarne źródła oświetlenia;
 • Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii radaru pasywnego opartego na niewspółpracujących nadajnikach satelitarnych;
 • Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;
 • Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 t.j.)  oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscypliny naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie ukaraniu kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 t.j.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 05.11.2021 r. do dnia 05.12.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel.: (+48 22) 234-77-44.

z dopiskiem: ,,Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC)”.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu tel.: +48 (22) 234-5588, e-mail: psamczyn@elka .pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 173,36 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 05.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2021 14:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2021 14:40