•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki chemiczne (specjalność – chemia analityczna);
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR (preferowani będą kandydaci z publikacjami jako pierwszy autor);
 4. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 5. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry;
 6. odbyty co najmniej jeden staż naukowy (minimum 6 miesięcy) w zagranicznym ośrodku badawczym;
 7. doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym;
 8. wiedza oraz doświadczenie badawcze w zakresie opracowywania sensorów potencjometrycznych do zastosowań biomedycznych;
 9. praktyczna znajomość technik elektroanalitycznych (w szczególności potencjometrii);
 10. umiejętność pracy zespołowej, predyspozycje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 11. przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Katedrze.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego;
 6. wykaz dorobku naukowego, w tym lista publikacji;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu od dnia 19.05.2023 do dnia 18.06.2023 w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2023.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej, prof. dr hab. inż. Michał Chudy, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00‑664 Warszawa, pok. 247, tel.: (+48 22) 234-5825, e-mail: michal.chudy@pw.edu.pl

Konkurs [pdf] 174,44 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 19.05.2023

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 19.05.2023 13:57

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 19.05.2023 13:57