•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych;
 3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 5. udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 6. doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • badania fizykochemiczne związków aktywnych powierzchniowo
 • badania z udziałem linii komórkowych
 • analiza związków pochodzenia naturalnego
 • ekstrakcja związków naturalnyc

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego;
 6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;
 • spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 19.05.2023 r. do dnia 18.06.2023 r. w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2023 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu: Prof. Kamil Wojciechowski, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 330, tel.: (+48 22) 234-5106, e-mail: kamil.wojciechowski@pw.edu.pl

Konkurs [pdf] 214,43 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 19.05.2023

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 19.05.2023 12:25

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 19.05.2023 12:25