•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne w Katedrze Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwanej dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu;
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
  4. udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki chemiczne lub w dyscyplinie pokrewnej opublikowane w czasopismach o wysokim współczynniku IF (indeksowane w Scopus i Web of Science);
  5. motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
  6. doświadczenie w badaniu nanomateriałów i złożonych próbek zawierających te indywidua chemiczne;
  7. doświadczenie w pracy badawczej z technikami: ICP-MS/MS, spICP-MS i CE-ICP-MS udokumentowane współautorstwem publikacji z listy JCR;
  8. doświadczenie w kierowaniu lub uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych przez agencje wspierające badania naukowe;
  9. aktywny udział w życiu naukowym w postaci wygłaszania wykładów i prezentacji na konferencjach naukowych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys z listą wyróżnień wynikających z prowadzonych badań;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, w tym lista publikacji;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 08.05.2023 do dnia 07.06.2023 w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.09.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu: Prof. Maciej Jarosz, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 13, tel.: (+48 22) 234-7408, e-mail: maciej.jarosz@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 614,85 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 08.05.2023 09:57

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.05.2023 09:57