•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Chemiczny

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.) zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora;

3)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);

4)   profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry,

5)   znajomość technik pomiarowych, takich jak: analiza termiczna TG/DTA/MS, analiza reologiczna (badania lepkości, testy tiksotropowe, testy oscylacyjne), pomiary potencjału zeta, pomiary twardości HV, odporności na kruche pękanie (K1C), wytrzymałości mechanicznej, gęstości (piknometrycznej i hydrostatycznej), analiza mikrostruktury;

6)   znajomość zagadnień związanych z technologią materiałów ceramicznych i kompozytowych (m.in. ceramika-ceramika i ceramika-metal) z wykorzystaniem różnorodnych metod formowania (m.in. prasowanie, odlewanie z gęstwy, odlewanie folii, odlewanie żelowe, druk 3D) i spiekania oraz z charakterystyką materiałów ceramicznych i kompozytowych;

7)   umiejętność samodzielnego przygotowania nowych zajęć laboratoryjnych i materiałów dydaktycznych, uaktualnienia istniejących materiałów dydaktycznych i sprawnego przysposobienia nowych metod technicznych oraz nawiązania nowych kontaktów naukowych;

8)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

9)   przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Katedrze.

 

Ponadto, na korzyść kandydata będą przemawiały: udokumentowane doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym oraz odbyty staż naukowy w krajowym lub zagranicznym ośrodku badawczym.

2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

1)      podanie do prorektora ds. ogólnych;

2)      życiorys;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

5)      odpis dyplomu doktorskiego;

6)      wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;

7)      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8)      oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

9)      oświadczenie o:

  a)    pełnej zdolności do czynności prawnej,

  b)   korzystaniu z pełni praw publicznych,

  c)    nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  d)   nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy;

  e)    spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3  ustawy- jeśli dotyczy.

 

4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 11.01.2022 r. do dnia 10.02.2022 r.w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2022 r.

6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

9. Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Technologii Chemicznej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk,Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, 00‑664 Warszawa, pok. 127, tel.: (+48 22) 234-7553, e-mail: kraw@ch.pw.edu.pl.

Konkurs [pdf] 131,46 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 11.01.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 11.01.2022 12:10

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 11.01.2022 12:10