•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna w Zakładzie Tworzyw Sztucznych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

1. Od kandydatów wymagane jest:

 1. posiadanie co najmniej stopnia doktora;
 2. bardzo dobra znajomość języka polskiego – język wykładowy;
 3. zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu;
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 5. umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć w zakresie technologii i chemii tworzyw sztucznych, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych, projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych oraz bardzo dobra znajomość oprogramowania SolidWorks;
 6. zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.

 1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do Prorektora ds. Filii w Płocku;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   • pełnej zdolności do czynności prawnej,
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
   • spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

2. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 15.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. w sekretariacie Instytutu Chemii, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 216; tel. 24 3672155.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.10.2022 r.

4. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

7. Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Konkurs [pdf] 134,12 kB

Wytworzył(a): Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 15.09.2022 14:22

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 16.09.2022 08:29