•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • znajomość języka angielskiego (i/lub innego języka obcego); co najmniej na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zespołu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (ekonomia, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji);
 • wykazywanie aktywności publikacyjnej w dziedzinie nauk społecznych;
 • znajomość zagadnień z obszaru nauk społecznych (marketing, polityka przemysłowa, socjologia, komunikacja w działalności gospodarczej);
 • umiejętność prowadzenia społecznych badań jakościowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (w tym certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka obcego);
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 19.04.2021 do dnia 19.05.2021 r. w  Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Łukasiewicza 17, pok.103, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24)3672126,  723 094 049,

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.05.2021 r .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 151,31 kB

Wytworzył(a): Prorektor Politechniki Warszawskiej Płock - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

w dniu: 19.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.04.2021 11:17

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.04.2021 11:52