•  

BIP PW / Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” w konkursie nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu na opracowanie koncepcji działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych”, przeznaczonego dla podmiotów publicznych, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, działających na rzecz edukacji.

I Cel projektu:

Planowany projekt przewiduje opracowanie koncepcji działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prawa.

Grupą docelową projektu są odbiorcy wsparcia oferowanego przez ośrodek w zakresie dostępności architektonicznej, tj. podmioty publiczne, które muszą zapewnić dostępność obiektów i przestrzeni publicznych (istniejących i projektowanych).

Cele szczegółowe projektu są zgodne z II Osią Priorytetową PO WER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego i obejmują:

 • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
 • Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Powyższe cele są realizowane poprzez działania dotyczące zwiększenia znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach inwestycyjnobudowlanych w ramach celu głównego jakim jest pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem działania Ośrodka ma być wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej.

II Cele partnerstwa:

Realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się działania w zakresie uruchomienia i wdrożenia zasad działania pilotażowego ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych.

Do zadań Partnera należeć będzie, co najmniej:

 • Prowadzenie działań ukierunkowanych na wsparcie konkretnych podmiotów publicznych, jako inwestorów, dla zapewnienia dostępności właściwych im obiektów i przestrzeni publicznych.
 • Udział w zredagowaniu raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego, który powinien zawierać rekomendacje dotyczące sposobu dalszego funkcjonowania i finansowania tego typu zadań.
 • Ujednolicenie systemu założeń dostępności dla obiektów publicznych oraz przestrzeni publicznych.
 • Współpraca z wybranymi jednostkami publicznymi w zakresie działań wspierających przy wykonywaniu audytów oraz konsultacji projektów architektoniczno-budowlanych
 • Możliwość zaangażowania do realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością, w celu przekazania osobistych doświadczeń w obcowaniu z barierami wynikającymi z niedostosowania infrastruktury do osób z niepełnosprawnościami oraz sposobów ich rozwiązania.
 • Promocja projektu.
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi.
 • Inne działania wspólnie ustalone z Politechniką Warszawską.

Politechnika Warszawska będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

III Wymagania wobec Partnera:

 1. Działalność potencjalnego Partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu
 2. Partner nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Partnerem nie może być podmiot z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę lub umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po stronie partnera.
 4. Partner powinien:
 • Dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu zgodnie z przedstawioną koncepcją działań, jakie Partner będzie realizował w ramach projektu.
 • Określić jakiego typu zasoby będzie wnosił do projektu: zasoby ludzkie, organizacyjne lub finansowe.
 • Posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej (budynków lub przestrzeni publicznych), w których analizowana była dostępność dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami i audyty zawierały rekomendacje; audyt powinien podchodzić w sposób kompleksowy do oceny dostępności budynków i przestrzeni, tj. obejmować całość budynku lub przestrzeni publicznej,  powinien odnosić się do oceny dostępności pod względem różnorodnych szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla różnych grup niepełnosprawności, powinien obejmować opis stanu istniejącego oraz jednocześnie rekomendacje działań zapewniających wzrost dostępności obiektu, dostosowane do charakteru i możliwości danej przestrzeni.

i/lub

 • Posiadać doświadczenie w zaprojektowaniu na zlecenie zamawiającego/zamawiających nowych zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych lub zaprojektowaniu przebudów/rozbudów zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/ przestrzeni publicznych.

IV Sposób przygotowania oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 4. Oferta powinna być sporządzona w pliku tekstowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Oferent może przygotować ofertę w swoim formacie. Oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Politechnika Warszawska nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać́:

 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
 2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań́ przewidzianych do realizacji przez partnera projektu.
 4. Opis doświadczeń́ w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań́, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji Oferenta.

VI Wraz z wypełnioną ofertą zgłoszenia Partnera do projektu stanowiącą Załącznik nr 1 do ogłoszenia należy przedłożyć́:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2. Umocowanie osób reprezentujących Partnera.
 3. Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Politechniką Warszawską.

VII Kryteria oceny:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Koncepcja realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla Partnera projektu, wraz z proponowanym zakresem współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w tym ewentualne propozycje zadań Partnera wykraczające poza wskazane w ogłoszeniu.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski, z uwzględnieniem różnych źródłach finansowania).

VIII Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający (Politechnika Warszawska) ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.
 2. Zamawiający (Politechnika Warszawska) dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania.
 3. z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

IX Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do 06 października 2020 r. do godziny 15.30.
 2. Oferty należy składać kurierem lub pocztą tradycyjną lub osobiście z podpisem osoby upoważnionej na adres:

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
Biuro Dziekana
ul. Koszykowa 55
00-659 Warszawa

(z dopiskiem „Wybór Partnera do projektu „Ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych”, w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 ) (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)

 1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie V niniejszego Ogłoszenia.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

X Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

Informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera Politechnika Warszawska poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

XI Informacje dodatkowe:

Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: elzbieta.rynska@pw.edu.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

Karta zgłoszeniowa [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 502,95 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 16.09.2020 14:46

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 16.09.2020 14:49