•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu „cyfrowe udostępnianie zasobów nauki”) ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS.

I. Numer naboru

SINBAW/NP/1/2016

II. Tytuł projektu

System Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW)

III. Planowany okres realizacji

1.07.2017 – 30.06.2020

IV. Cel projektu

Udostępnienie i szerokie upowszechnienie informacji pozostających w dyspozycji sieci polskich uczelni i jednostek naukowych z wykorzystaniem zintegrowanego elektronicznego systemu typu CRIS (Current Research Information System)

V. Cele partnerstwa

Realizacja projektu w formule partnerskiej umożliwi udostępnienie zdecydowanie większych zasobów, a także przyczyni się do uzyskania efektu synergii wynikającego z działań mających na celu integrację systemów partnerów do spójnego, stabilnego systemu.

Do zadań każdego partnera należeć będzie:

 • wdrożenie systemu elektronicznego Omega-PSIR oraz jego integracja z posiadanymi systemami elektronicznymi w zakresie określonym przez partnera,
 • inwentaryzacja zasobów do udostępnienia (na etapie sporządzania dokumentacji projektu), przygotowanie danych i ich umieszczenie w systemie oraz udostępnienie (na etapie realizacji projektu).

VI. Wymagania wobec partnera (oferenta)

 • Działalność oferenta musi być zgodna z celami partnerstwa i projektu.
 • Oferent musi być uczelnią lub jednostką naukową.
 • Oferent musi posiadać kategorię naukową A+ (co najmniej jedna jednostka organizacyjna podmiotu).
 • Oferent musi posiadać co najmniej dwa wyspecjalizowane centra badawcze.
 • Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu.

VII. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
 • Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze.

VIII. Niezbędne załączniki do oferty

 • Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta.

IX. Kryteria oceny ofert

 • Zgodność działania oferenta z celami projektu i partnerstwa (0-5 punktów, punktacja przyznawana przez komisję)
 • Oferowany wkład partnera – zasób danych do udostępnienia opisany w ofercie (0-35 punktów, punktacja wynikająca z porównania ofert)
 • Oferowany wkład partnera w przygotowanie techniczne systemu (0-20 punktów, po 5 punktów za każdy zadeklarowany obszar)
 • Oferowany wkład partnera w przygotowanie dokumentacji projektu (0-15 punktów, po 5 punktów za każdy zadeklarowany obszar)
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE o wartości ponad 1 mln zł (0-10 punktów, 0 projektów – 0 punktów, 1 projekt – 5 punktów, 2 projekty i więcej – 10 punktów)
 • Doświadczenie w eksploatacji instytucjonalnego systemu informacyjnego klasy CRIS (0-5 punktów, punktacja przyznawana przez komisję)

 X. Sposób oceny złożonych ofert

 • Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu.
 • Oceny ofert dokona komisja powołana decyzją kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
 • Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie.
 • Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do wyboru jednego partnera lub większej ich liczby.
 • Organizator naboru rezerwuje sobie prawo do nie wybrania żadnego partnera.

 XI. Termin i sposób składania ofert

 • Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty oraz załącznika do oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: g.manko@elka.pw.edu.pl w terminie do 4.11.2016 r. do godz. 12.00. W tytule e-maila należy wpisać „SINBAW/NP/1/2016”.
 • Oferent, który zostanie wybrany w ramach naboru zostanie zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oryginałów dokumentów.

XII. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert

Informacja o przebiegu naboru (wykaz oferentów) oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie na stronie internetowej.

XIII.     Informacje dodatkowe

Wszystkie pytania związane z niniejszym naborem należy kierować na adres mailowy: g.manko@elka.pw.edu.pl.

Formularz [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document] 22,03 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 11.10.2016 08:22

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.11.2016 10:45